ประชาสังคม

วงแลกเปลี่ยนคนรุ่นใหม่ “อนาคตแม่น้ำโขงของอาเซียนหลังเลือกตั้งไทย - กัมพูชา” ข้อเสนอแม่น้ำโขงถึงพรรคการเมือง

น้ำโขงบ่เคยได้ยิน* เรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเเม่น้ำโขงตลอดสายที่ไม่เคยถูกได้ยิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขื่อน เรื่องผลกระทบด้านสิ่งเเวดล้อม หรือ เรื่องวิถีชีวิตที่มิอาจหวนคืนของคนตลอดสายเเม่น้ำโขง ที่ไม่เคยได้ “ยิน” ดี กับสิ่งเหล่านี้เลยมาเรียนรู้เรื่องแม่น้ำโขง แลกเปลี่ยน และร่วมเสนอ “ข้อเสนอแม่น้ำโขง” ถึงพรรคการเมืองชวนเรียนรู้โดยชนาง อำภารักษ์ จาก กลุ่มเสรีภาพแม่น้ำโขง ( Mekong Butterfly) THตัวแทนเสียงแม่น้ำโขง จากกัมพูชา“ข้อเสนอฟื้นชีวิตแม่น้ำโขง” ร่วมกันของ *เยาวรุ่นไทย-กัมพูชา* จะส่งตรงถึงพรรคการเมืองต่างๆ ก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงในปีนี้วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566เวลา 10.00 – 12.00 น. ร่วมแลกเปลี่ยนผ่านระบบ Zoom ติดต่อเราได้ที่ (+66) 92 254 3231 หรือ somrudee.youth@gmail.com ลงทะเบียน : https://forms.gle/XYztXhMrh7ZhTaSt5ติดตามกิจกรรมได้ผ่านระบบการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ...

ตำแหน่งงาน: ผู้ประสานงานอนุรักษ์ป่าชายเลน

Open Development Initiative (ODI) ของ East-West Management Institute (EWMI) กำลังดำเนินงานโครงการ Mangroves for Coastal Resilience Initiative ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการจัดทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาศัยบริเวณชายฝั่งและพื้นที่ริมน้ำ เพื่อสนับสนุนนโยบายตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างธรรมาภิบาล และสิทธิครอบครองของชุมชนที่อาศัยพื้นที่ป่าชายเลนในการดำรงชีวิตงานหลักจะครอบคลุมการพัฒนาเครื่องมือทำแผนที่หรือแพลตฟอร์มเพื่อติดตามชุดข้อมูลป่าชายเลน ป่าไม้ สภาพอากาศ และการดำรงชีวิต การพัฒนาขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสนับสนุนเชิงนโยบายด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งในประเทศไทยและพื้นที่เป้าหมายโครงการในระดับภูมิภาค ผู้ประสานงานอนุรักษ์ป่าชายเลนจะให้การสนับสนุนโครงการในประเทศไทย และเป็นผู้นำงานด้านเทคนิคและนโยบายร่วมกับสมาชิกในทีมที่ประจำอยู่ในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค ความรับผิดชอบหลัก: การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างพันธมิตรในท้องถิ่นในประเทศไทย ความร่วมมือระดับภูมิภาค การแบ่งปันข้อมูลและงานวิจัย การรณรงค์ด้านนโยบายและให้เกิดการสนับสนุน การสนับสนุนด้านศักยภาพและการฝึกอบรม โดยรวมถึง:สนับสนุนและประสานการทำงานของโครงการมีส่วนร่วมในการออกแบบและแปลแบบสำรวจและแบบจำลองข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับใช้ในภาคสนาม เพื่อรวบรวมชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน นโยบายและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการจำแนกประเภทการใช้ที่ดินติดต่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรภาคประชาสังคมในท้องถิ่นและตัวแทนภาครัฐ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในโครงการและต่อการปฏิรูปนโยบายสนับสนุนการพัฒนาสื่อการฝึกอบรม เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระดับท้องถิ่นและภูมิภาคในการอนุรักษ์ป่าชายเลนประสานงานการวิจัยระดับประเทศและการรวบรวมข้อมูลภายในประเทศไทยและระดับภูมิภาค เพื่อจัดทำเนื้อหาและข้อมูลของพื้นที่ป่าชายเลน ป่าไม้ สภาพอากาศ และการดำรงชีวิต อำนวยความสะดวกให้ภาคประชาสังคมในประเทศไทยมีส่วนร่วมในการปกป้องป่าชายเลนและพื้นที่ชายฝั่งอื่นๆมีส่วนร่วมในเครือข่ายป่าชายเลนระดับประเทศและความพยายามของชนเผ่าพื้นเมืองท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในประเทศไทยให้การสนับสนุนเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นข้อกำหนดการรายงาน:จัดทำรายงานความคืบหน้ารายเดือนและอัปเดตในการประชุมทีม จัดทำรายงานรายครึ่งปีและประจำปีตามที่โครงการกำหนด มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการคุณสมบัติ:ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล / การจัดการวิทยาศาสตร์และชายฝั่ง ...

ขอเชิญชวนทำแบบสอบถาม Thailand's Unsustainable Development Review: 7 ปีผ่านไป ไทยยั่งยืนแค่ไหน ในสายตาคุณ"

SDG Move ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนความคิดเห็นว่า ที่ผ่านมาการแก้ปัญหาสำคัญของประเทศไทยมีความก้าวหน้าเพียงใด ผ่านการทำแบบสอบถาม “Thailand’s Unsustainable Development Review: 7 ปีผ่านไป ไทยยั่งยืนแค่ไหน ในสายตาคุณ”ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำไปประมวลผลและเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำ “Thailand’s Unsustainable Development Review” ทำแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2566https://www.surveymonkey.com/r/LZ9Q8GDเพิ่มเติม ...

ขอเชิญชวนเข้าร่วมค้นหาพื้นที่ตัวอย่าง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ขอเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่สนใจ ร่วมค้นหาพื้นที่ตัวอย่าง เพื่อถอดบทเรียนรายประเด็น จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วน ‘เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย’ร่วมส่งพื้นที่ตัวอย่างและข้อเสนอเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ “การสร้างวงจรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้1) พื้นที่ ที่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่มีความเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน2) พื้นที่ ที่มีความร่วมมือระหว่างภาคส่วน หรือทำงานร่วมมือแบบบูรณาการ3) พื้นที่ ที่พร้อมเข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นพื้นที่ที่ได้รับเลือกจะได้รับใบประกาศนียบัตร ของที่ระลึก การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง SDGs และสนับสนุนให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการถอดบทเรียนเพื่อนำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วน “เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2566ระยะเวลาในการรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 2566อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ...

มีเดียเวิร์กช้อปและทุนสนับสนุนการรายงานธรรมาภิบาลน้ำในลุ่มน้ำโขงจากมุมมองทางเพศและความครอบคลุมคนทุกกลุ่มในสังคม

Internews’ Earth Journalism Network (EJN) ขอเรียนเชิญผู้สื่อข่าวจากประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อเกี่ยวกับธรรมาภิบาลน้ำ นักข่าวที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำเรื่องราวเชิงลึกที่สร้างความตระหนักและความสนใจในประเด็นธรรมาภิบาลน้ำในลุ่มน้ำโขงจากมุมมองทางเพศและความครอบคลุมคนทุกกลุ่มในสังคมนักข่าว 15 คนจะได้รับเลือกให้เข้าร่วมเวิร์กช้อปนี้ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย คาดว่าจะเป็นวันที่ 14-16 กันยายน พ.ศ. 2565* โดยจะมีทัศนศึกษา 1 วันในวันที่ 15 กันยายน ที่อำเภอสังข์ จังหวัดหนองคายอ่านเพิ่มเติม ...

Global Compact และ องค์การสหประชาชาติ เร่งความเป็นผู้นำธุรกิจของประเทศไทยในการดำเนินการด้านสภาพอากาศ

การประชุมประจำปี Global Compact Network Thailand (GCNT) Forum 2021 จะจัดขึ้นทางออนไลน์ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564เครือข่าย Global Compact Network ในประเทศไทย ร่วมกับองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย กำลังจัดการประชุม GCNT Forum ซึ่งรวบรวมผู้แทนจากหลากหลายกลุ่มเพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเพิ่มผลงานเชิงบวกของธุรกิจต่อความเป็นผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และกำหนดแนวทางไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นลงทะเบียน: https://gcntforum2021.globalcompact-th.comวันที่และเวลา: 11 ตุลาคม 2564 [งานเริ่มเวลา 9.00 น. (เวลากรุงเทพฯ, GMT+7)]รูปแบบ: ออนไลน์ [Zoom]เพิ่มเติม ...

การแข่งขัน | การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเยาวชนอาเซียนในกลุ่มประเทศอาเซียน

เรากำลังมองหาเยาวชนอาเซียนที่เต็มใจส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มประเทศอาเซียนเมื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ASEANDSE2021 คุณสามารถออกแบบโซลูชันที่เป็นทั้งนวัตกรรม และนำไปใช้งานได้ โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อจัดการกับปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียนตามเป้าหมาย SDGs เหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:SDG 6 – น้ำสะอาด และสุขาภิบาลSDG 7 – พลังงานสะอาด ราคาประหยัดSDG 8 – งานที่มีคุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจSDG 11 – เมืองและชุมชนที่ยั่งยืนSDG 12 – การบริโภค และการผลิตอย่างรับผิดชอบSDG 13 – การดำเนินการกับสภาพภูมิอากาศลงทะเบียนทีมของคุณได้ที่ https://aseandse.org/ จนถึง 31 พฤษภาคม 2564เพิ่มเติม ...

โครงการตัวแทนเยาวชน UNITE 2030

โครงการ Youth Delegate Program เป็นโครงการที่เน้นความเป็นผู้นำ และการดำเนินการที่เข้มข้นเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งสนับสนุนเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 30 ปี เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและความสามารถที่จำเป็นในการแก้ปัญหาเป้าหมายระดับโลกภายในปี พ.ศ.2573โครงการ UNITE 2030 Youth Delegates ถือเป็นเครื่องมือสำคัญรวบรวมเยาวชนที่สุดใหญ่ในประวัติศาสตร์เพื่อทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น พวกเขาจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนเยาวชนชุมชน UNITE 2030 ที่สนับสนุนและเชื่อมโยงโครงการระดับรากหญ้าในท้องถิ่น ขยายการลงมือปฎิบัติของเยาวชนที่สร้างการเปลี่ยนแปลง พัฒนาเครื่องมือและโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนเยาวชนทุกแห่งหนเพื่อบรรลุเป้าหมายระดับโลกและเร่งการแก้ปัญหาไปสู่ SDGsการรับสมัครกลุ่มที่ 4 ของโครงการผู้แทนเยาวชนจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 9 เมษายนเพิ่มเติม ...

เสวนา | เปิดข้อมูลรัฐสู่สาธารณะ เพื่อประชาธิปไตย

“เรามีสิทธิรู้ข้อมูลของรัฐจริงหรือไม่?”“อะไรจะเกิดอะไรขึ้น? ถ้ารัฐเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเเละตรวจสอบได้”ร่วมหาคำตอบในงานTalk แห่งปี “เปิดข้อมูลรัฐสู่สาธารณะ เพื่อประชาธิปไตย (Open Data for Democracy)” เนื่องในวัน International Open Data Day 2021พบกับ 2 sessions เเละ 8 Speakers จากหน่วยงาน(ไม่)ลับ ที่นำข้อมูลรัฐมาเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเเละร่วมพัฒนาประเทศTalk session : ความฝันเเละความหวัง หาก Open Data ช่วยขับเคลื่อนประชาธิปไตยในไทยได้จริงPanel session : เปิดเผย โปร่งใส สร้างประชาธิปไตยไทยผ่าน Open Governmentพบกันวันที่ 6 มีนาคมนี้ ตั้งเเต่เวลา 14.30 น.เป็นต้นไปสถานที่ : Punch Up ...

ขยายวันรับสมัคร!! การประกวดเรื่องเล่าด้วยข้อมูล (Data-Driven Storytelling Contest) ประเทศไทย

การประกวดครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์​เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ชื่นชอบข้อมูลไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือมือสมัครเล่น คนที่ประกอบอาชีพนักวิจัย นักศึกษา หรือกลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง ได้แสดงฝีมือนำเสนอคุณค่าของข้อมูลผ่านการเล่าเรื่องด้วยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชุมชนข้อมูลเปิด โดยแสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงข้อมูลบริการสาธารณะที่เพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นี้ เราขอเชิญชวนให้ผู้สนใจร่วมส่งผลงานเรื่องเล่าที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เน้นการใช้ทักษะด้านข้อมูลและความคิดสร้างสรรค์นำเสนอผลกระทบของ COVID-19 ด้วยข้อมูลจากแพลตฟอร์ม ODI และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการส่งผลงาน:ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้สามารถส่งผลงานมาทางอีเมลที่ opendev.thailand@gmail.com พร้อมทั้งระบุชื่อและนามสกุล หมายเลขติดต่อ และชื่อองค์กร (ถ้ามี) โดยระบุหัวข้ออีเมล์ให้ชัดเจนว่า “ส่งผลงานประกวด Covid-19 Contest – [ชื่อผู้เข้าร่วม]” ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564 (เวลา 24:00 น.) โปรดดูหลักเกณฑ์การส่งผลงานด้านล่างเกณฑ์การตัดสิน:ผลงานแต่ละชิ้นจะได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์ตัดสิน ต่อไปนี้:เรื่องราวที่นำเสนอ (ผลกระทบจาก COVID-19) (25%)รูปแบบการนำเสนอ (ความคิดริเริ่มและความสร้างสรรค์) (25%)ข้อมูล (การบูรณาการ) (25%)ฟังก์ชันหรือการใช้งาน ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

FpJSW
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!