ตำแหน่งงาน: ผู้ประสานงานอนุรักษ์ป่าชายเลน

Open Development Initiative (ODI) ของ East-West Management Institute (EWMI) กำลังดำเนินงานโครงการ Mangroves for Coastal Resilience Initiative ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการจัดทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาศัยบริเวณชายฝั่งและพื้นที่ริมน้ำ เพื่อสนับสนุนนโยบายตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างธรรมาภิบาล และสิทธิครอบครองของชุมชนที่อาศัยพื้นที่ป่าชายเลนในการดำรงชีวิต

งานหลักจะครอบคลุมการพัฒนาเครื่องมือทำแผนที่หรือแพลตฟอร์มเพื่อติดตามชุดข้อมูลป่าชายเลน ป่าไม้ สภาพอากาศ และการดำรงชีวิต การพัฒนาขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสนับสนุนเชิงนโยบายด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งในประเทศไทยและพื้นที่เป้าหมายโครงการในระดับภูมิภาค ผู้ประสานงานอนุรักษ์ป่าชายเลนจะให้การสนับสนุนโครงการในประเทศไทย และเป็นผู้นำงานด้านเทคนิคและนโยบายร่วมกับสมาชิกในทีมที่ประจำอยู่ในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค 

ความรับผิดชอบหลัก:

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างพันธมิตรในท้องถิ่นในประเทศไทย ความร่วมมือระดับภูมิภาค การแบ่งปันข้อมูลและงานวิจัย การรณรงค์ด้านนโยบายและให้เกิดการสนับสนุน การสนับสนุนด้านศักยภาพและการฝึกอบรม โดยรวมถึง:

 • สนับสนุนและประสานการทำงานของโครงการ
 • มีส่วนร่วมในการออกแบบและแปลแบบสำรวจและแบบจำลองข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับใช้ในภาคสนาม เพื่อรวบรวมชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน นโยบายและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการจำแนกประเภทการใช้ที่ดิน
 • ติดต่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรภาคประชาสังคมในท้องถิ่นและตัวแทนภาครัฐ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในโครงการและต่อการปฏิรูปนโยบาย
 • สนับสนุนการพัฒนาสื่อการฝึกอบรม เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระดับท้องถิ่นและภูมิภาคในการอนุรักษ์ป่าชายเลน
 • ประสานงานการวิจัยระดับประเทศและการรวบรวมข้อมูลภายในประเทศไทยและระดับภูมิภาค เพื่อจัดทำเนื้อหาและข้อมูลของพื้นที่ป่าชายเลน ป่าไม้ สภาพอากาศ และการดำรงชีวิต 
 • อำนวยความสะดวกให้ภาคประชาสังคมในประเทศไทยมีส่วนร่วมในการปกป้องป่าชายเลนและพื้นที่ชายฝั่งอื่นๆ
 • มีส่วนร่วมในเครือข่ายป่าชายเลนระดับประเทศและความพยายามของชนเผ่าพื้นเมืองท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในประเทศไทย
 • ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมเมื่อจำเป็น

ข้อกำหนดการรายงาน:

 • จัดทำรายงานความคืบหน้ารายเดือนและอัปเดตในการประชุมทีม 
 • จัดทำรายงานรายครึ่งปีและประจำปีตามที่โครงการกำหนด 
 • มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล / การจัดการวิทยาศาสตร์และชายฝั่ง / การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี; ปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจด้านการจัดการพื้นที่สงวนทางทะเลและการริเริ่มการอนุรักษ์ในประเทศไทย
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและกรอบกฎหมายที่ควบคุมป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งอื่น ๆ ในเอเชีย
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ การอภิปรายกลุ่ม และการเขียนรายงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี มีแรงจูงใจในตนเองสูง มีความซื่อสัตย์และซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความยืดหยุ่น เต็มใจที่จะเรียนรู้จากผู้อื่น สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และทำงานเป็นทีมที่ดีได้
 • สามารถติดต่อประสานงานและทำงานร่วมกับตัวแทนภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมได้
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ใช้ MS Office ได้ และจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์ใช้ R-studio SPSS และซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ
 • สื่อสารทั้งพูดและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

วิธีการสมัคร:

ตำแหน่งนี้พร้อมให้เริ่มงานได้ทันที ใบสมัครจะได้รับการพิจารณาตามลำดับจนกว่าจะได้ผู้ที่เหมาะสม ผู้ที่สนใจตำแหน่งนี้ควรส่งใบสมัครโดยเร็วที่สุด โดยส่งประวัติส่วนตัว (CV) ล่าสุด และจดหมายปะหน้าที่แสดงทักษะและประสบการณ์ของคุณสำหรับตำแหน่งนี้ มาที่อีเมล์  job@ewmi-odi.org ภายในวันที่ 17 เมษายน 2566 หรือจนกว่าจะได้ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

เราเป็นนายจ้างที่ให้โอกาสทำงานที่เท่าเทียม ผู้สมัครทุกคนจะได้รับการพิจารณาให้เข้าทำงานโดยไม่สนใจเรื่องเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก หรือความทุพพลภาพ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลของเรา สามารถดูได้ที่ https://ewmi.org/Compliance