ประกาศ

ขอเชิญชวนทำแบบสอบถาม Thailand's Unsustainable Development Review: 7 ปีผ่านไป ไทยยั่งยืนแค่ไหน ในสายตาคุณ"

SDG Move ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนความคิดเห็นว่า ที่ผ่านมาการแก้ปัญหาสำคัญของประเทศไทยมีความก้าวหน้าเพียงใด ผ่านการทำแบบสอบถาม “Thailand’s Unsustainable Development Review: 7 ปีผ่านไป ไทยยั่งยืนแค่ไหน ในสายตาคุณ”ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำไปประมวลผลและเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำ “Thailand’s Unsustainable Development Review” ทำแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2566https://www.surveymonkey.com/r/LZ9Q8GDเพิ่มเติม ...

ขอเชิญชวนเข้าร่วมค้นหาพื้นที่ตัวอย่าง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ขอเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่สนใจ ร่วมค้นหาพื้นที่ตัวอย่าง เพื่อถอดบทเรียนรายประเด็น จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วน ‘เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย’ร่วมส่งพื้นที่ตัวอย่างและข้อเสนอเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ “การสร้างวงจรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้1) พื้นที่ ที่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่มีความเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน2) พื้นที่ ที่มีความร่วมมือระหว่างภาคส่วน หรือทำงานร่วมมือแบบบูรณาการ3) พื้นที่ ที่พร้อมเข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นพื้นที่ที่ได้รับเลือกจะได้รับใบประกาศนียบัตร ของที่ระลึก การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง SDGs และสนับสนุนให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการถอดบทเรียนเพื่อนำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วน “เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2566ระยะเวลาในการรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 2566อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ...

การแข่งขัน | การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเยาวชนอาเซียนในกลุ่มประเทศอาเซียน

เรากำลังมองหาเยาวชนอาเซียนที่เต็มใจส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มประเทศอาเซียนเมื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ASEANDSE2021 คุณสามารถออกแบบโซลูชันที่เป็นทั้งนวัตกรรม และนำไปใช้งานได้ โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อจัดการกับปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียนตามเป้าหมาย SDGs เหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:SDG 6 – น้ำสะอาด และสุขาภิบาลSDG 7 – พลังงานสะอาด ราคาประหยัดSDG 8 – งานที่มีคุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจSDG 11 – เมืองและชุมชนที่ยั่งยืนSDG 12 – การบริโภค และการผลิตอย่างรับผิดชอบSDG 13 – การดำเนินการกับสภาพภูมิอากาศลงทะเบียนทีมของคุณได้ที่ https://aseandse.org/ จนถึง 31 พฤษภาคม 2564เพิ่มเติม ...

สัมมนา “ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนตอบโจทย์ SDGS”

ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนตอบโจทย์ SDGs” โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) รวมถึงเพื่อสร้างการรับรู้แก่ภาคเอกชนและภาคประชาชนเกี่ยวกับเป้าหมายดังกล่าว อันเกี่ยวเนื่องกับตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องลาดพร้าวสูท โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

การประชุมออนไลน์ | การประชุมนานาชาติว่าด้วยการวิจัยเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) GLOBALGOALS2020

ขอเชิญนักวิจัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ การประชุมนานาชาติว่าด้วยการวิจัยเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) – INTERNATIONAL SDG RESEARCH SYMPOSIUM – GLOBALGOALS2020ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2020จัดโดย Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University ประเทศเนเธอแลนด์สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://globalgoalsproject.eu/globalgoals2020/registration/ หมายเหตุ: ยังสามารถลงทะเบียนได้ แม้เลยกำหนดลงทะเบียนวันที่ 1 มิถุนายน 2020 แล้วรายละเอียดเพิ่มเติม ...

การประชุมหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี พ.ศ.2563

การเข้าร่วมกลุ่มสำคัญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในฟอรัมเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ได้จัดการประชุมหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 7 (Asia-Pacific Forum on Sustainable Development; APFSD) ในกรุงเทพฯ วันที่ 25-27 มีนาคม พ.ศ.2563นับเป็นปีที่ 7 ของงาน APFSD โดยในแต่ละปีจะมีการจัดเป็นเวทีระหว่างรัฐบาล โดยรวมกลุ่มหลักและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการกำหนดวาระการพัฒนาในระดับภูมิภาค เช่นเดียวกับในปีอื่น ๆ จะมีฟอรัมสำหรับภาคประชาสังคม ในวันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ.2563 และฟอรัมเยาวชนในวันที่ 19-21 มีนาคม พ.ศ.2563เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งกลุ่มหลัก และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 จนถึงวันที่ ...

รายงาน “Advancing Sustainability Together? Citizen-Generated Data and the SDGs”

Open Knowledge International ได้ประกาศเปิดตัวรายงานล่าสุดว่าด้วย Advancing Sustainability Together? Citizen-Generated Data and the Sustainable Development Goals ซึ่งเป็นการวิจัยที่มีผลมาจากความร่วมมือกับสถาบัน King’s College London พร้อมด้วย Public Data Lab และ Global Partnership for Sustainable Development Dataเพิ่มเติม ...

การเชื่อมต่อ: การตรวจวัด และการเพิ่มการใช้ข้อมูลเพื่อการกำกับดูแลที่ดีขึ้น

มีหลายขั้นตอนในการผลิต และใช้ข้อมูลในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความพยายามส่วนใหญ่ที่จะเพิ่มในการใช้ข้อมูลในอดีตถูกวางไว้ในการเปิดชุดข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่ต้องคิดว่าผู้คนตรวจวัดการรับ และใช้ชุดข้อมูลดังกล่าวอย่างไร จุดมุ่งเน้นนี้กำลังเริ่มเปลี่ยนไปจากการเผยแพร่โดยมีเป้าหมายและจากการวิจัยจาก Development Gateway AidData Open Data Watch PARIS21 และอื่น ๆ จุดมุ่งหมายคือการเปลี่ยนการมุ่งหมายออกไปจากการส่งเสริมความสำคัญของการใช้ข้อมูล และการดำเนินการเพื่อตรวจวัดและทำความเข้าใจสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ที่นี่ ...

มหกรรม ‘โลกป่วน...ชวนเปลี่ยนการศึกษาไทยเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’

พบกับกิจกรรมเพื่อการศึกษาและเรียนรู้มากมายอาทิ การปาฐกถา บรรยาย เสวนา เวทีชวนเปลี่ยน และพื้นที่ตลาดนัดการเรียนรู้ กิจกรรมและนิทรรศการของภาคีหุ้นส่วนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาตลอดทั้งวันวันและเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 25ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปสถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครลงทะเบียนคลิก ที่นี่ ...

รายงานนโยบายเรียกร้องให้มีการจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารให้เป็นแบบท้องถิ่น SDGs ในแต่ละเมืองของอาเซียน

สถาบันยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (IGES) ได้เผยแพร่รายงานนโยบายเกี่ยวกับวิธีการ “ผู้นำ” ในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือประชาคมอาเซียน (ASEAN) ในการบริหารให้เป็นแบบท้องถิ่น (localizing) ของ SDGs รายงานระบุว่าในขณะที่รัฐบาลต่างๆ กำลังรวม SDG เข้ากับแผนการพัฒนาของพวกเขาSDGs จำเป็นจะต้องมีการดำเนินการ “ภาคพื้นดินที่รัฐบาลท้องถิ่นของประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ” ซึ่งต้องการให้หน่วยงานรัฐบาลหลายระดับทำงานร่วมกันสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก  ที่นี่ ...

Adam Fishman

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

ffdSe
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!