Global Compact และ องค์การสหประชาชาติ เร่งความเป็นผู้นำธุรกิจของประเทศไทยในการดำเนินการด้านสภาพอากาศ

การประชุมประจำปี Global Compact Network Thailand (GCNT) Forum 2021 จะจัดขึ้นทางออนไลน์ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เครือข่าย Global Compact Network ในประเทศไทย ร่วมกับองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย กำลังจัดการประชุม GCNT Forum ซึ่งรวบรวมผู้แทนจากหลากหลายกลุ่มเพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเพิ่มผลงานเชิงบวกของธุรกิจต่อความเป็นผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และกำหนดแนวทางไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ลงทะเบียน: https://gcntforum2021.globalcompact-th.com

วันที่และเวลา: 11 ตุลาคม 2564 [งานเริ่มเวลา 9.00 น. (เวลากรุงเทพฯ, GMT+7)]
รูปแบบ: ออนไลน์ [Zoom]

เพิ่มเติม…