เกี่ยวกับเรา

Open Development Thailand (ODT) เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพัฒนาแบบเปิด ซึ่งเป็นพันธมิตรขององค์กรที่ร่วมมือกันจัดทำแพลตฟอร์มองค์ความรู้และข้อมูลแบบเปิดเผย โดยรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลและแผนที่เพื่อแสดงให้เห็นทิศทางการพัฒนาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค แพลตฟอร์มและเครือข่ายทำงานเป็นพันธมิตรร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศข้อมูลให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ

  • เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว แพลตฟอร์ม Open Development Thailand ร่วมกับพันธมิตรของเรา​:
  • นำเสนอเว็บพอร์ทัลข้อมูลเปิดให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล ผู้ที่มีข้อมูลเพื่อแบ่งปัน และทำให้มีการใช้งานระบบนิเวศข้อมูลที่ให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม
  • เป็นแพลตฟอร์มแบบโต้ตอบที่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสถิติ แผนที่ รายงาน ข่าว และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาที่สำคัญและเกิดขึ้นในปัจจุบัน
  • เป็นโมเดลมาตรฐานข้อมูลเปิดที่มีความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่คำนึงถึงสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และชนพื้นเมืองและความเปราะบางทางเพศ
  • เพิ่มขีดความสามารถในใช้อุปกรณ์ดิจิตอล โดยผ่านการอบรมการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกและความรอบรู้ด้านข้อมูล รวมถึงอธิปไตยด้านข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์
  • เป็นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางแบบเปิดที่เข้าถึงข้อมูล กฎหมาย เอกสารข้อตกลง และสิ่งพิมพ์ผ่าน ระบบ CKAN-API แบบเปิด

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ​​

วิสัยทัศน์: ผู้คนมีข้อมูลและสารสนเทศเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

พันธกิจ: เพื่อทำให้ข้อมูลและสารสนเทศตามเป้าประสงค์เข้าถึงได้และเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง  

 

แนวทางดำเนินงาน 

แนวทางเอกลักษณ์ของ ODM อาศัยการนำเสนอข้อมูลที่เป็นธรรม ใช้มาตรฐานข้อมูลเปิดควบคู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวัตถุประสงค์ผ่านภาพข้อมูล เรื่องสรุปย่อ แผนที่ และผลิตภัณฑ์ข้อมูลอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและให้ทุกคนเข้าถึงได้ แพลตฟอร์มได้รับการพัฒนาให้เป็นเครือข่ายที่สนับสนุนข้อมูลและสิทธิทางดิจิทัลที่สะท้อนและเข้าถึงประชาชนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กลุ่มเป้าหมายของเราในภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐ นักวิชาการ และชุมชนชายขอบได้อาศัยพื้นที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลายของ ODM เพื่อการวิจัย การรวิเคราะห์ และการตัดสินใจ วิธีนี้ใช้ข้อมูลแบบ Crowdsourcing หรือ​ข้อมูลที่สร้างสรรค์โดยกลุ่มคนเพื่อร่วมกันทำหรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งเอื้อต่อมุมมองจากหลายภาคส่วนและข้ามพรมแดน ปัจจุบัน ODM datahub เป็นแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือและมีข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

ทีมงานของ ODM 

Open Development Mekong เปิดตัวครั้งแรกเมื่อ 2558 ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเปิดที่มีการบูรณาการระดับภูมิภาค และมีเว็บไซต์ 5 ประเทศที่ให้บริการด้านข้อมูล ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม

ทีมงาน ODM มีอยู่ในทุกประเทศในลุ่มน้ำโขง และทำงานร่วมกับหุ้นส่วนเพื่อพัฒนาเครือข่ายการแบ่งปันข้อมูลในแต่ละประเทศ และเพื่อสร้างขีดความสามารถของทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูลและดิจิตอลทั่วทั้งภูมิภาค พื้นฐานของงานทั้งหมดที่เรากำลังดำเนินการ คือ การสร้างสถาบันข้อมูลที่แข็งแกร่ง ซึ่งสามารถทำหน้าที่ยกระดับการทำงานด้านข้อมูลภายในระบบนิเวศข้อมูลของลุ่มน้ำโขงที่มีอยู่ โดยเรียกร้องสิทธิด้านข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้ข้อมูลเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้

 

 

 

 

 

Open Development Initiative (ODI) เป็นโครงการของ East-West Management Institute (EWMI) กระตุ้นให้เกิดความต้องการสาธารณะ สร้างพันธมิตร และนำเสนอแพลตฟอร์มที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนการแบ่งปันและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างโปร่งใส และเพื่อการพัฒนาและให้เกิดการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์ และนำไปสู่การตัดสินใจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

ODI มีบทบาทอย่างแข็งขันในภาคข้อมูลเปิดของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตั้งแต่ปี 2554 โครงการข้อมูลเปิดที่เกิดขึ้นครั้งแรกของ ODI คือ Open Development Cambodia รวบรวมข้อมูลจากหลากหลายภาคส่วน ริเริ่มร่างงานพัฒนาที่ใช้ภาพนวัตกรรม รวมถึงการทำแผนที่ GIS และภาพเคลื่อนไหวไทม์แลปส์ของประเด็นการพัฒนา ODC ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ (NGO) เมื่อเดือนสิงหาคม 2558

OD4D Asia Hub

ในช่วงปลายปี 2561 ODI ได้ยกระดับการทำงานครอบคลุมภูมิภาคเอเชียผ่านความร่วมมือกับโครงการ Open Data for Development (OD4D) ริเริ่มโดย IDRC เพื่อสร้าง OD4D เป็นศูนย์กลางแห่งเอเชีย (OD4D Asia Hub) เครือข่าย ODI บริหารเครือข่ายนี้ร่วมกับโครงการ Sinar ประเทศมาเลเซีย ศูนย์กลางนี้มุ่งเน้นปรับปรุงความพร้อมใช้งานและผลกระทบของข้อมูลเปิดในเอเชียผ่านการประสานงานเชิงวิจัยและเชิงกลยุทธ์ของโครงการที่มีอยู่เดิมเช่นเดียวกับความร่วมมือใหม่ในระดับภูมิภาค ภายใต้ OD4D ศูนย์กลางแห่งเอเชียมีเป้าหมายที่จะสร้างชุมชนนักปฏิบัติที่แข็งแกร่งในเอเชีย ซึ่งประกอบด้วย นักเทคโนโลยีข้อมูลเปิด ภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้สนับสนุนเงินทุน และนักวิจัย ชุมชนผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลเปิดนี้กำลังเพิ่มคุณภาพ ผลกระทบ และความยั่งยืนของความริเริ่มรายบุคคลและความร่วมมือในภูมิภาค เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก และสร้างวิสัยทัศน์ตามที่ระบุไว้ในรายงาน Open Data in Asia 2020 

เครือข่าย ODM แสวงหาพันธมิตรความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายและปรับปรุงการดำเนินงาน แสวงหาให้ได้ข้อมูล และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงและการมีส่วนร่วม หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Open Development และ/หรือเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ เรายินดีที่จะรับฟังจากคุณ กรุณาส่งอีเมล์หาเรา contact@ewmi-odi.org  

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

WSahk
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!