องค์กรพัฒนาเอกชน

TOR ผู้ช่วยงานอนุรักษ์ป่าชายเลน

กรุณาอ่านรายละเอียดจาก TOR ฉบับภาษาอังกฤษ ด้านล่างนี้———-TERMS OF REFERENCE Mangrove Conservation Assistant    Assignment:Mangrove Conservation AssistantLocation:Southern Thailand, with possible regional travelContract Type:Full-time, on site.Reports to:Foundation DirectorDuration:2 years (contingent on performance and funding continuation)Start:ImmediatelyDeadline:2 March 2024 or Until filledPosition:This position is open to Thai nationals and those eligible to work in ...

TOR: ผู้จัดการด้านการเงินและธุรการ

ความรับผิดชอบ:ผู้จัดการด้านการเงินและธุรการสถานที่:เชียงใหม่ ประเทศไทย และเดินทางในภูมิภาคได้ในบางโอกาส  ประเภทของสัญญา:ประจำ​​ในสำนักงาน  รายงานตรงต่อ: ผู้อำนวยการโครงการระยะเวลา:2 ปี (ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการทำงานและความต่อเนื่องของเงินทุน) วันที่เริ่มงาน: เริ่มงานโดยเร็วที่สุดกำหนดรับสมัคร:จนกว่าจะได้ผู้สมัครที่เหมาะสมหมายเหตุ: ตำแหน่งนี้สำหรับคนสัญชาติไทย  ภาพรวม มูลนิธิองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา (Knowledge for Development Foundation) หรือมูลนิธิ K4D เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดตั้งขึ้นใหม่​ในจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิ K4D ส่งเสริมการพัฒนาแนวทางการพัฒนาใช้ข้อมูลและฐานความรู้ขับเคลื่อนเพื่อสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มคนด้อยโอกาสและเปราะบางในสังคม   มูลนิธิ K4D จะทำงานในพื้นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบความรู้และการศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การคุ้มครองป่าชายเลน ป่าไม้ สภาพภูมิอากาศ และการดำรงชีพของชุมชนชายขอบและชุมชนพื้นเมืองในประเทศไทยและในภูมิภาคตำแหน่งงาน:ผู้จัดการด้านการเงินและธุรการจะดูแลสำนักงานของมูลนิธิ K4D รับผิดชอบการดำเนินงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการด้านการเงิน ธุรการ และทรัพยากรบุคคล  เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการตรวจสอบทางการเงินและการบริหารสำนักงานเป็นไปอย่างเหมาะสม เขา/เธอจะรับผิดชอบดูแลการเงินและบริหารเงินทุนสนับสนุนของหลากหลายโครงการของมูลนิธิ K4D โดยตรวจสอบว่ากิจกรรมของมูลนิธิ K4D ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ระบุไว้เฉพาะโครงการ และตามข้อบังคับของผู้สนับสนุนเงินทุน  เขา/เธอจะดูแลการดำเนินงานโครงการ การบริหารงาน การติดตามผล และการปิดโครงการความรับผิดชอบทางการเงินและธุรการที่สำคัญ:พัฒนาคู่มือนโยบายด้าน HR การเงิน การเดินทาง และจัดซื้อ และนำไปใช้ในองค์กรได้  จัดการด้านบัญชีและการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...

ตำแหน่งงาน: ผู้ประสานงานอนุรักษ์ป่าชายเลน

Open Development Initiative (ODI) ของ East-West Management Institute (EWMI) กำลังดำเนินงานโครงการ Mangroves for Coastal Resilience Initiative ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการจัดทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาศัยบริเวณชายฝั่งและพื้นที่ริมน้ำ เพื่อสนับสนุนนโยบายตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างธรรมาภิบาล และสิทธิครอบครองของชุมชนที่อาศัยพื้นที่ป่าชายเลนในการดำรงชีวิตงานหลักจะครอบคลุมการพัฒนาเครื่องมือทำแผนที่หรือแพลตฟอร์มเพื่อติดตามชุดข้อมูลป่าชายเลน ป่าไม้ สภาพอากาศ และการดำรงชีวิต การพัฒนาขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสนับสนุนเชิงนโยบายด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งในประเทศไทยและพื้นที่เป้าหมายโครงการในระดับภูมิภาค ผู้ประสานงานอนุรักษ์ป่าชายเลนจะให้การสนับสนุนโครงการในประเทศไทย และเป็นผู้นำงานด้านเทคนิคและนโยบายร่วมกับสมาชิกในทีมที่ประจำอยู่ในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค ความรับผิดชอบหลัก: การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างพันธมิตรในท้องถิ่นในประเทศไทย ความร่วมมือระดับภูมิภาค การแบ่งปันข้อมูลและงานวิจัย การรณรงค์ด้านนโยบายและให้เกิดการสนับสนุน การสนับสนุนด้านศักยภาพและการฝึกอบรม โดยรวมถึง:สนับสนุนและประสานการทำงานของโครงการมีส่วนร่วมในการออกแบบและแปลแบบสำรวจและแบบจำลองข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับใช้ในภาคสนาม เพื่อรวบรวมชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน นโยบายและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการจำแนกประเภทการใช้ที่ดินติดต่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรภาคประชาสังคมในท้องถิ่นและตัวแทนภาครัฐ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในโครงการและต่อการปฏิรูปนโยบายสนับสนุนการพัฒนาสื่อการฝึกอบรม เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระดับท้องถิ่นและภูมิภาคในการอนุรักษ์ป่าชายเลนประสานงานการวิจัยระดับประเทศและการรวบรวมข้อมูลภายในประเทศไทยและระดับภูมิภาค เพื่อจัดทำเนื้อหาและข้อมูลของพื้นที่ป่าชายเลน ป่าไม้ สภาพอากาศ และการดำรงชีวิต อำนวยความสะดวกให้ภาคประชาสังคมในประเทศไทยมีส่วนร่วมในการปกป้องป่าชายเลนและพื้นที่ชายฝั่งอื่นๆมีส่วนร่วมในเครือข่ายป่าชายเลนระดับประเทศและความพยายามของชนเผ่าพื้นเมืองท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในประเทศไทยให้การสนับสนุนเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นข้อกำหนดการรายงาน:จัดทำรายงานความคืบหน้ารายเดือนและอัปเดตในการประชุมทีม จัดทำรายงานรายครึ่งปีและประจำปีตามที่โครงการกำหนด มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการคุณสมบัติ:ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล / การจัดการวิทยาศาสตร์และชายฝั่ง ...

หลักสูตรอบรม ASEAN Cybersecurity Skilling Programme

โครงการ ASEAN Cybersecurity Skilling Programe เป็นหลักสูตรระดับอาเซียนโดย ASEAN FOUNDATION อบรมความรู้ที่จำเป็นสำหรับยุคดิจิทัล และช่วยสร้างแรงบันดาลใจไปสู่สายงานที่ขาดแคลน สมัครผ่านห้องเรียน LineOA ได้ฟรี  เปิดให้เรียนถึง 20 ก.พ. 2566 ข้อมูลเพิ่มเติม ...

Webinar | การกำกับดูแลป่าไม้ของชนพื้นเมือง: กลยุทธ์พื้นฐานในการรักษาป่าไม้และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

22 เมษายน พ.ศ.2564 | 20.00-21.30 น. (ตามเวลาประเทศไทยเข้าร่วมกับ Ford Foundation Land Portal Foundation Tenure Facility และ Thomson Reuters Foundation สำหรับการสัมมนาผ่านเว็บในวันที่ 22 เมษายน ซึ่งเป็นวันคุ้มครองโลก การสัมมนาทางเว็บนี้เปิดโอกาสในการทบทวนรายงาน “การกำกับดูแลป่าไม้โดยชนพื้นเมืองและชนเผ่า” โดย FAO และ FILAC โดยจะกล่าวถึงวิธีที่รัฐบาลสามารถเดินหน้าพร้อมกับการยอมรับอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสิทธิในอาณาเขตต่อดินแดนของชนพื้นเมือง ชนเผ่าและป่าที่ยังไม่ได้รับการยอมรับดังกล่าว ในขณะที่บรรลุข้อตกลงกับหน่วยงานดั้งเดิมของชนพื้นเมืองและชนเผ่าเกี่ยวกับกฎที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนอาณาเขตและการจัดการป่าไม้ตลอดจนประสานการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ากฎเหล่านั้นเป็นที่ยอมรับเพิ่มเติม ...

ขยายวันรับสมัคร!! การประกวดเรื่องเล่าด้วยข้อมูล (Data-Driven Storytelling Contest) ประเทศไทย

การประกวดครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์​เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ชื่นชอบข้อมูลไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือมือสมัครเล่น คนที่ประกอบอาชีพนักวิจัย นักศึกษา หรือกลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง ได้แสดงฝีมือนำเสนอคุณค่าของข้อมูลผ่านการเล่าเรื่องด้วยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชุมชนข้อมูลเปิด โดยแสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงข้อมูลบริการสาธารณะที่เพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นี้ เราขอเชิญชวนให้ผู้สนใจร่วมส่งผลงานเรื่องเล่าที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เน้นการใช้ทักษะด้านข้อมูลและความคิดสร้างสรรค์นำเสนอผลกระทบของ COVID-19 ด้วยข้อมูลจากแพลตฟอร์ม ODI และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการส่งผลงาน:ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้สามารถส่งผลงานมาทางอีเมลที่ opendev.thailand@gmail.com พร้อมทั้งระบุชื่อและนามสกุล หมายเลขติดต่อ และชื่อองค์กร (ถ้ามี) โดยระบุหัวข้ออีเมล์ให้ชัดเจนว่า “ส่งผลงานประกวด Covid-19 Contest – [ชื่อผู้เข้าร่วม]” ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564 (เวลา 24:00 น.) โปรดดูหลักเกณฑ์การส่งผลงานด้านล่างเกณฑ์การตัดสิน:ผลงานแต่ละชิ้นจะได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์ตัดสิน ต่อไปนี้:เรื่องราวที่นำเสนอ (ผลกระทบจาก COVID-19) (25%)รูปแบบการนำเสนอ (ความคิดริเริ่มและความสร้างสรรค์) (25%)ข้อมูล (การบูรณาการ) (25%)ฟังก์ชันหรือการใช้งาน ...

รายงานประจำปี 2560: เราไม่สามารถทำสำเร็จโดยไม่มีคุณ

เมื่อต้องเผชิญกับหนึ่งหรือสองข้อหาโดยข้อเรียกร้องมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ คุณต้องเข้มแข็งเพราะคุณรู้ว่าไม่ได้ทำอะไรผิด และเพื่อนของคุณยืนอยู่เคียงข้างคุณ เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งจากผู้สนับสนุนทั้งหมดของเราที่ยืนอยู่ข้างเรา เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของกรีนพีซอินเตอร์เนชั่นแนลเมื่อปีที่แล้ว เราต้องการใช้เวลาสักครู่เพื่อแชร์ รายงานประจำปีประจำปี 2560 ให้กับคุณ และเฉลิมฉลองความสำเร็จโดยรวมของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก  ที่นี่ ...

นิทรรศการ ODM data & technology ที่งาน Regional Land Forum

Open Development Mekong (ODM) จะเป็นแม่ข่ายเซสชั่นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ นำพาผู้เข้าร่วมพบคุณลักษณะใหม่ ๆ และแสดงความคิดเห็นบนแพลตฟอร์ม เครื่องมือ และเนื้อหาที่นำเสนอ(กรุณานำแล็ปท็อปมายังเซสชั่นแบบขนานนี้)งานแสดงข้อมูลและเทคโนโลยีจะจัดขึ้นในวันแรกของงานเสวนาระดับภูมิภาคภาคพื้นทวีป (Regional Land Forum) ในวันที่ 28-30 พ.ค. ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เพื่อแสดงนวัตกรรมที่เกี่ยวกับที่ดินในเชิงข้อมูลและเทคโนโลยีจากทั่วทั้งภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสิ่งที่น่าสนใจในงาน :เรียนรู้วิธีการนำข้อมูล เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ มาใช้ในประกันผู้ถือครองที่ดินรายย่อยสำรวจแพลตฟอร์มออนไลน์และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่หาเครือข่ายและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับผู้เคลื่อนไหวด้านการปฏิรูปในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลที่ดินงานแสดงข้อมูลและเทคโนโลยีจะมีการตัวเปิด M-LIKEแพลตฟอร์มที่เป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์อื่น ๆ ภายในระบบนิเวศดิจิตอลขนาดใหญ่จากนั้นจะมี ‘การพบปะพูดคุย’ จากองค์กรต่างๆ จะแนะนำข้อมูลและเทคโนโลยีริเริ่ม ตามด้วยผู้เข้าร่วมโต้ตอบและถามคำถามเซสชันด้านเทคนิคแบบขนาน จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้สำรวจความคิดริเริ่มสองอย่างใหม่ ๆ อำนวยความสะดวกโดย GIZ Laos เซสชันแบบคู่ขนานครั้งแรกที่ใช้เทคโนโลยีระบบไร้อากาศแบบไร้คนขับ (Drone) ซึ่งไปรวมถึงวิธีการดักจับภาพ และข้อมูล ประมวลผลและจัดเก็บ นอกจากนั้นยังจะรู้ว่าเทคโนโลยีนี้สามารถปรับปรุงการจัดการที่ดินได้อย่างไรสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก  ที่นี่ ...

งานเสวนาเยาวชนนานาชาติของประเทศมาเลเซีย (Melaka International Youth Dialogue) ครั้งที่ 18 : Youth Engineering a Sustainable Urbanisation

การเสวนาระหว่างเยาวชนแห่งชาติมาลากา (MIYD) เป็นโครงการประจำปีของสมัชชาเยาวชนแห่งชาติ (WAY) ซึ่งรวบรวมเยาวชนผู้นำเยาวชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆจากทั่วโลก เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาเยาวชนที่เกี่ยวข้องในหัวข้อเรื่องเสวนาเยาวชนนานาชาติของประเทศมาเลเซีย (Melaka International Youth Dialogue) ครั้งที่ 18 คือ “Youth Engineering A Sustainable Urbanization ” มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความคิดและยกระดับบทบาทของเยาวชนในการบรรลุยุทธศาสตร์และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก  ที่นี่ ...

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม UNLEASH SDG 2018

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ UNLEASH ในปี 2018 จะเรียกประชุมผู้นำด้านการข้ามภาคส่วน 1,000 แห่งที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปีจากทั่วโลกเพื่อออกแบบและใช้งานโซลูชันที่ปรับขนาดได้สำหรับ SDGs ไอเดียของผู้ชนะในตอนท้ายของห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการจะได้รับการสนับสนุนทางเทคนิค pro-bono และมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนทางการเงินสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก  ที่นี่ ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

B88Fb
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!