ขอเชิญชวนเข้าร่วมค้นหาพื้นที่ตัวอย่าง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ขอเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่สนใจ ร่วมค้นหาพื้นที่ตัวอย่าง เพื่อถอดบทเรียนรายประเด็น จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วน ‘เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย’

ร่วมส่งพื้นที่ตัวอย่างและข้อเสนอเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ “การสร้างวงจรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1) พื้นที่ ที่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่มีความเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน

2) พื้นที่ ที่มีความร่วมมือระหว่างภาคส่วน หรือทำงานร่วมมือแบบบูรณาการ

3) พื้นที่ ที่พร้อมเข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่น

พื้นที่ที่ได้รับเลือกจะได้รับใบประกาศนียบัตร ของที่ระลึก การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง SDGs และสนับสนุนให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการถอดบทเรียนเพื่อนำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วน “เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2566

ระยะเวลาในการรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม…