ประกาศ

ตำแหน่งงาน: ผู้ประสานงานอนุรักษ์ป่าชายเลน

Open Development Initiative (ODI) ของ East-West Management Institute (EWMI) กำลังดำเนินงานโครงการ Mangroves for Coastal Resilience Initiative ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการจัดทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาศัยบริเวณชายฝั่งและพื้นที่ริมน้ำ เพื่อสนับสนุนนโยบายตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างธรรมาภิบาล และสิทธิครอบครองของชุมชนที่อาศัยพื้นที่ป่าชายเลนในการดำรงชีวิตงานหลักจะครอบคลุมการพัฒนาเครื่องมือทำแผนที่หรือแพลตฟอร์มเพื่อติดตามชุดข้อมูลป่าชายเลน ป่าไม้ สภาพอากาศ และการดำรงชีวิต การพัฒนาขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสนับสนุนเชิงนโยบายด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งในประเทศไทยและพื้นที่เป้าหมายโครงการในระดับภูมิภาค ผู้ประสานงานอนุรักษ์ป่าชายเลนจะให้การสนับสนุนโครงการในประเทศไทย และเป็นผู้นำงานด้านเทคนิคและนโยบายร่วมกับสมาชิกในทีมที่ประจำอยู่ในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค ความรับผิดชอบหลัก: การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างพันธมิตรในท้องถิ่นในประเทศไทย ความร่วมมือระดับภูมิภาค การแบ่งปันข้อมูลและงานวิจัย การรณรงค์ด้านนโยบายและให้เกิดการสนับสนุน การสนับสนุนด้านศักยภาพและการฝึกอบรม โดยรวมถึง:สนับสนุนและประสานการทำงานของโครงการมีส่วนร่วมในการออกแบบและแปลแบบสำรวจและแบบจำลองข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับใช้ในภาคสนาม เพื่อรวบรวมชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน นโยบายและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการจำแนกประเภทการใช้ที่ดินติดต่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรภาคประชาสังคมในท้องถิ่นและตัวแทนภาครัฐ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในโครงการและต่อการปฏิรูปนโยบายสนับสนุนการพัฒนาสื่อการฝึกอบรม เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระดับท้องถิ่นและภูมิภาคในการอนุรักษ์ป่าชายเลนประสานงานการวิจัยระดับประเทศและการรวบรวมข้อมูลภายในประเทศไทยและระดับภูมิภาค เพื่อจัดทำเนื้อหาและข้อมูลของพื้นที่ป่าชายเลน ป่าไม้ สภาพอากาศ และการดำรงชีวิต อำนวยความสะดวกให้ภาคประชาสังคมในประเทศไทยมีส่วนร่วมในการปกป้องป่าชายเลนและพื้นที่ชายฝั่งอื่นๆมีส่วนร่วมในเครือข่ายป่าชายเลนระดับประเทศและความพยายามของชนเผ่าพื้นเมืองท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในประเทศไทยให้การสนับสนุนเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นข้อกำหนดการรายงาน:จัดทำรายงานความคืบหน้ารายเดือนและอัปเดตในการประชุมทีม จัดทำรายงานรายครึ่งปีและประจำปีตามที่โครงการกำหนด มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการคุณสมบัติ:ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล / การจัดการวิทยาศาสตร์และชายฝั่ง ...

Reimagining Development Futures in the Anthropocene and Climate Crisis

วันที่: 28-29 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 – 17:00 ICT สถานที่: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ประเทศไทยประเภทงาน: ทั้งออนไลน์และออฟไลน์งานเสวนาทางวิชาการและของพลเมือง เป็นเวทีที่รวมกันของนักวิชาการและนักวิจัยหลากหลายภาคส่วน องค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศและระดับชาติ และองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ปฏิบัติงาน และกลุ่มชุมชนท้องถิ่นเพื่อหารือเป็นเวลาสองวันเกี่ยวกับการพัฒนาหลายมิติท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก อ่านเพิ่มเติม ...

เชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการ: องค์กรที่สนใจดำเนินงานแนวทางช่วยเหลือตนเองของ Kindernothilfe ประเทศไทย

Kindernothilfe กำลังมองหาองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่จดทะเบียนแล้วและมีใจเดียวกัน นำแนวทางช่วยเหลือตนเองของ Kindernothilfe ไปดำเนินการในพื้นที่โครงการที่รับผิดชอบ พื้นที่โครงการควรอยู่ในภาคเหนือและบริเวณชายแดนไทย-พม่า ที่มีแรงงานข้ามชาติและเด็ก ๆ พำนักอยู่ทั่วไป  องค์กรที่ผ่านการคัดเลือกควรมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาเด็ก การเสริมสร้างพลังสตรี และการพัฒนาชนบท มีความรู้ด้านแนวทางฐานสิทธิมนุษยชนจะเป็นข้อได้เปรียบ แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ เรากำลังมองหาองค์กรที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาความคิดที่เชื่อในศักยภาพของคนที่มา:Kindernothilfe (KNH ประเทศไทย) ให้การสนับสนุนหลายโครงการที่ดำเนินงานโดยองค์กรพัฒนาเอกชนของไทย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสิทธิของเด็ก อีกทั้งส่งเสริมการเสริมสร้างพลังสตรีเพื่อปกป้องเด็ก กลุ่มเป้าหมายในการทำงานของเราคือ กลุ่มเด็กอพยพ ​​งบประมาณและระยะเวลา:20,000 ยูโร/ปี สำหรับระยะนำร่อง (2 ปี) ​และระยะถัดไปที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (5-6 ปี) เพื่อให้แนวทางนี้สำเร็จได้อย่างสมบูรณ์ โครงการที่ได้รับการอนุมัติคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้​เดือนมีนาคม 2563  ระยะเวลาการสมัคร:องค์กรที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครได้ที่ คุณแสงศุภา เพ็ญรัชฎ (Sangsupa Penrach, National Self-help Approach Coordinator) อีเมล์: sangsupa.penrach@kindernothilfe.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 องค์กรที่เข้าเกณฑ์การคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับและเชิญให้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ ...

ภาษีไปไหน? : ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาช่องทางเผยแพร่ข้อมูล “ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ” (Thailand Government Spending) นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายรับภาษี งบประมาณ และการใช้จ่ายในภาครัฐ เพื่อแสดงข้อมูลให้ประชาชนสืบค้นได้ และแสดงความโปร่งใสของการดำเนินงานสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ที่นี่ ...

ปฏิรูปการพัฒนาและความเสี่ยงต่อภัยพิบัติในเอเชีย: เวทีงานประชุมระดับภูมิภาค

ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคมนี้ International Centre of Excellence on Transforming Development and Disaster Risk (ICoE-TDDR) จะจัดงานเสวนาและระดมความคิดเรื่อง ‘Transforming Development and Disaster Risk in Asia: A Regional Forum’ ประกอบด้วยการอภิปรายและกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาว่า โมเดลการพัฒนาปัจจุบันในเอเชียจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติมากขึ้นจริงหรือ และข้อเสนอแนะการปฏิรูปเพื่อลงมือปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยพิบัติ โดยมีเป้าหมายเพื่อชุมชนที่เท่าเทียม ยืดหยุ่น และยั่งยืน ทั้งปัจจุบันและในอนาคตลงทะเบียนฟรี ที่นี่! ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

YJTnM
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!