การประชุมออนไลน์ | การประชุมนานาชาติว่าด้วยการวิจัยเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) GLOBALGOALS2020

ขอเชิญนักวิจัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ การประชุมนานาชาติว่าด้วยการวิจัยเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) – INTERNATIONAL SDG RESEARCH SYMPOSIUM – GLOBALGOALS2020

ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2020

จัดโดย Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University ประเทศเนเธอแลนด์

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://globalgoalsproject.eu/globalgoals2020/registration/ 
หมายเหตุ: ยังสามารถลงทะเบียนได้ แม้เลยกำหนดลงทะเบียนวันที่ 1 มิถุนายน 2020 แล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม…