งานเสวนาเยาวชนนานาชาติของประเทศมาเลเซีย (Melaka International Youth Dialogue) ครั้งที่ 18 : Youth Engineering a Sustainable Urbanisation

การเสวนาระหว่างเยาวชนแห่งชาติมาลากา (MIYD) เป็นโครงการประจำปีของสมัชชาเยาวชนแห่งชาติ (WAY) ซึ่งรวบรวมเยาวชนผู้นำเยาวชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆจากทั่วโลก เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาเยาวชนที่เกี่ยวข้อง

ในหัวข้อเรื่องเสวนาเยาวชนนานาชาติของประเทศมาเลเซีย (Melaka International Youth Dialogue) ครั้งที่ 18 คือ “Youth Engineering A Sustainable Urbanization ” มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความคิดและยกระดับบทบาทของเยาวชนในการบรรลุยุทธศาสตร์และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก  ที่นี่