กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Green Mekong Forum ครั้งที่ 6

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน Green Mekong Forum ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมพูลแมนคิงเพาเวอร์ โดยมีผู้แทนจากประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ญี่ปุ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทเอกชน หุ้นส่วนการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเยาวชนเข้าร่วมการประชุมกว่า 100 คน โดยงานฟอรัมครั้งที่ 6 นี้เป็นครั้งแรกที่เยาวชนได้รับเชิญให้เข้าร่วม เพื่อแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนในการบรรลุ SDGอ่านต่อ ...

Green Mekong Forum ครั้งที่ 6

กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ 6 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมนบางกอกคิงเพาเวอร์กรุงเทพฯ โดยมีนายนิกรเดช พลางกูร รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และนาย Kenichi Kobayashi รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นประธานกล่าวเปิดงานอ่านต่อ ...

งานครบรอบ 70 ปี การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ 1 ปี การประกาศวาระแห่งชาติ: สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน – มุ่งสู่สังคมที่ห่วงใยและแบ่งปัน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม2561 กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ จัด “งานครบรอบ 70 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ 1 ปี การประกาศวาระแห่งชาติ: สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน – มุ่งสู่สังคมที่ห่วงใยและแบ่งปัน” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครอ่านต่อ ...

การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 30

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวอรุณี พูลแก้ว รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 30 (30th APEC Ministerial Meeting) ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี สำหรับการประชุมเอเปคในปีนี้ ปาปัวนิวกินีในฐานะเจ้าภาพ ได้กำหนดให้มีการหารือในหัวข้อ “การสร้างโอกาสอย่างครอบคลุมเพื่อเปิดรับอนาคตทางดิจิทัล”อ่านต่อ ...

ไทยรับแรงงานต่างด้าวทำงานในภาคประมงทะเลผ่านระบบ MOU

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายเต็ง ส่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง และประชากร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้ร่วมกันเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดระนองเพื่อรองรับแรงงานเมียนมาที่จะเข้ามาทำงานในภาคประมงทะเลเป็นการเฉพาะ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามผลการหารือระหว่างไทยกับเมียนมาผ่านระบบบันทึกความเข้าใจแบบรัฐต่อรัฐ (MOU) โดยจะมีแรงงานจากเมียนมาเข้ามาทำงานในภาคประมงทะเลที่ผ่านระบบ MOU ชุดแรกจำนวน 67 คนอ่านต่อ ...

นายกรัฐมนตรีจะนำคณะเข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2561

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมในคณะของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 (10th Mekong – Japan Summit) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อ่านต่อ ...

การประชุมระหว่างประเทศเรื่อง “Maximising the Benefits of Investment in Thailand”

เมื่อวันที่ 17– 18 กันยายน 2561 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) หรือ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา จัดการประชุมระหว่างประเทศหัวข้อ “Maximising the Benefits of Investment in Thailand” ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมกว่า 80 คน โดยมีนางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กล่าวเปิดงานและร่วมอภิปรายในช่วงวาระ Perspectives on Investment and Reform ...

รองนายกรัฐมนตรีนำคณะทูตร่วมสังเกตการณ์การรื้อทำลายซากเรือประมงนอกระบบทะเบียนเรือไทย และเข้าชมกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้นำคณะทูตานุทูต จากสหภาพยุโรป ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาและประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 10 ประเทศ เข้าร่วมสังเกตการณ์การรื้อทำลายซากเรือประมงนอกระบบทะเบียนเรือไทย จำนวน 9 ลำ บริเวณริมแม่น้ำท่าจีน พร้อมนำชมการยกระดับประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบย้อนกลับของไทยที่ได้มาตรฐานสากลของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดสมุทรสาครอ่านต่อ ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Towards an APEC Green Road: Promoting Responsible and Sustainable Tourism in MSMEs”

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Towards an APEC Green Road: Promoting Responsible and Sustainable Tourism in MSMEs” ระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ ...

โครงการฝึกอบรมเยาวชนเอเชียเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561 กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย และองค์กรนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชียประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนเอเชียเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน อ่านต่อ ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

8PvCV
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!