การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Towards an APEC Green Road: Promoting Responsible and Sustainable Tourism in MSMEs”

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Towards an APEC Green Road: Promoting Responsible and Sustainable Tourism in MSMEs” ระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ…