ข่าวกิจกรรม

Open Development Thailand ได้จัดทำหน้า "ข้อมูลสำคัญต้องรู้เกี่ยวกับ Covid-19 ในประเทศไทย"

Open Development Thailand (ODT)  ได้จัดทำแดชบอร์ดข้อมูลสำคัญต้องรู้เกี่ยวกับ COVID-19 ในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการภาครัฐ ข้อมูลทรัพยากรทั้งอุปกรณ์และสถานพยาบาลเพื่อรองรับการแพร่ระบาด มือกับโควิด-19 สายด่วน วิดีโอเพื่อการศึกษา และจำนวนผู้ติดเชื้อ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการรับมือกับโรคโควิด-19 ไปยังหน้าข้อมูล >> ...

Open Development Thailand ได้จัดทำหน้าข้อมูลใหม่เรื่อง "ผลกระทบ COVID-19 ต่อตลาดแรงงานไทย"

Open Development Thailand ได้จัดทำบทความเรื่องผลกระทบ COVID-19 ต่อตลาดแรงงานไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์และมาตรการอื่น ๆ ต่อการจ้างงานและแรงงานในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 อีกทั้งแดชบอร์ดข้อมูลจะช่วยให้คุณเข้าใจผลกระทบต่อแรงงานนอกระบบ การเติบโตของเศรษฐกิจอาชีพอิสระ และการริเริ่มจัดทำต้นแบบเศรษบกิจสมานฉันท์ “ตามสั่ง-ตามส่ง”ไปยังหน้าผลกระทบ COVID-19 ต่อตลาดแรงงานไทย >> ...

Open Development Thailand ได้จัดทำหน้าข้อมูลใหม่เรื่อง "โควิด 19 (COVID-19)ในประเทศไทย"

Open Development Thailand ได้จัดทำบทความเรื่องโควิด 19 (COVID-19)ในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทย ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการที่สำคัญที่นำมาใช้ในประเทศเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด 19ไปยังหน้าโควิด 19 ในประเทศไทย >>  ...

Open Development Thailand ได้จัดทำหน้าข้อมูลใหม่เรื่อง "นโยบายและการจัดการป่าไม้"

Open Development Thailand ได้จัดทำบทความเรื่อง​ นโยบายและการจัดการป่าไม้ เพื่อแสดงกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคป่าไม้ของประเทศไทย ตลอดจนแนวทางการพัฒนาด้านกฎระเบียบเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ป่าไม้ และส่งเสริมให้ชุมชนมีสิทธิในที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนอย่างถูกต้องตามกฎหมายไปยังหน้านโยบายและการจัดการป่าไม้​ >>  ...

Open Development Thailand ได้จัดทำหน้าข้อมูลใหม่เรื่องป่าไม้และวนศาสตร์

Open Development Thailand ได้จัดทำหน้าข้อมูลป่าไม้และวนศาสตร์​ เพื่อแสดงภาพรวมการเปลี่ยนแปลงป่าปกคลุม แรงขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า บทบาทของชุมชน และบทบาทภาครัฐในการกำกับหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายเมื่อจัดทำ FLEGT/REDD+ ของประเทศไทย ไปยังหน้าป่าไม้และวนศาสตร์​ >>  ...

Open Development Mekong ได้จัดทำและเผยแพร่ "กรณีศึกษา: เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ"

Open Development Mekong (ODM) จัดทำและเผยแพร่​ “กรณีศึกษา: เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ” ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย และจะเป็นศูนย์กลางการขนส่งเชื่อมโยงกับนานาประเทศในภูมิภาคด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่หลากหลาย ประเด็นด้านที่ดิน การย้ายถิ่นฐาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และกฎหมายมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเชียงของไปยังหน้ากรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ >> ...

Open Development Thailand ได้จัดทำหน้าข้อมูล 4 หน้าใหม่ เกี่ยวกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Open Development Thailand ได้จัดทำ 4 หน้าใหม่ให้ข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs), SDG 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล, SDG 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล, และความพยายามของภาคประชาสังคมให้บรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ในประเทศไทยได้ดำเนินการภายใต้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) เนื้อหาในหน้าเว็บใหม่เหล่านี้จะอธิบายหลักการของ “SEP เพื่อ SDGs” และการดำเนินการแผนงานและนโยบายทั้งหมดของรัฐบาลให้สอดคล้องกับหลักการของ SEP และ SDGs นอกจากนี้ คุณจะได้ข้อมูลความคืบหน้าของการพัฒนาแต่ละเป้าหมายให้สำเร็จ และเห็นบทบาทของภาคประชาสังคมต่อนโยบายของรัฐบาลและกิจกรรมสนับสนุนให้บรรลุเป้าวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ไปไปที่หน้า SDG  ...

Open Development Mekong เสนอหน้าเพจใหม่ในหัวข้อ เป้าหมายที่ 14 - การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

เช่นเดียวกับ SDG อื่น ๆ ประเทศต่าง ๆ ควรใช้ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับบริบทของแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น LMC ทั้งหมดไม่ได้มีแนวชายฝั่ง: ประเทศลาวเป็นประเทศที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเล แต่รัฐบาลลาวได้ให้ความสำคัญกับแหล่งทรัพยากรทางทะเลไปจนถึงระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดและการจับสัตว์น้ำภายในประเทศ ซึ่งเป็นการรักษาเป้าหมายที่ 14.2, 14.4 และ 14.7 ที่เกี่ยวข้องกับประเทศ นอกจากนี้ประเทศอื่นเช่น กัมพูชายังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ nationalizing ในตัวชี้วัดของเป้าหมายที่ 14ไปที่หน้าเพจของ ODM เป้าหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล ...

Open Development Vietnam เสนอ 3 หน้าเพจย่อยใหม่ในหัวข้อ การจำแนกที่ดิน ที่ดินส่วนกลาง และที่ดินสาธารณะของรัฐ

Open Development Vietnam เสนอ 3 หน้าเพจย่อยใหม่ในหัวข้อ การจำแนกที่ดิน ที่ดินส่วนกลาง และที่ดินสาธารณะของรัฐ โดยทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้หัวข้อ ที่ดินดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจย่อย ...

Open Development Myanmar เสนอหน้าเพจใหม่ในหัวข้อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

หน้าเพจใหม่ทั้งภาษาพม่าและอังกฤษครอบคลุมหัวข้อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนจาก MDGs ไปเป็น SDGs ในพม่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารให้เป็นแบบท้องถิ่น (Localization) ใน SGDs ทั้งวิธีการดำเนินงานในระดับสากลและระดับชาติ พร้อมการตรวจสอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพม่าไปที่หน้าเพจ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพม่า ...

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

dPJNG
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!