Open Development Thailand ได้จัดทำหน้าข้อมูลใหม่เรื่องป่าไม้และวนศาสตร์

Open Development Thailand ได้จัดทำหน้าข้อมูลป่าไม้และวนศาสตร์​ เพื่อแสดงภาพรวมการเปลี่ยนแปลงป่าปกคลุม แรงขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า บทบาทของชุมชน และบทบาทภาครัฐในการกำกับหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายเมื่อจัดทำ FLEGT/REDD+ ของประเทศไทย 

ไปยังหน้าป่าไม้และวนศาสตร์​ >>