Open Development Thailand ได้จัดทำหน้าข้อมูลใหม่เรื่อง “ผลกระทบ COVID-19 ต่อตลาดแรงงานไทย”

Open Development Thailand ได้จัดทำบทความเรื่องผลกระทบ COVID-19 ต่อตลาดแรงงานไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์และมาตรการอื่น ๆ ต่อการจ้างงานและแรงงานในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 อีกทั้งแดชบอร์ดข้อมูลจะช่วยให้คุณเข้าใจผลกระทบต่อแรงงานนอกระบบ การเติบโตของเศรษฐกิจอาชีพอิสระ และการริเริ่มจัดทำต้นแบบเศรษบกิจสมานฉันท์ “ตามสั่ง-ตามส่ง”

ไปยังหน้าผลกระทบ COVID-19 ต่อตลาดแรงงานไทย >>