Open Development Thailand ได้จัดทำหน้า “ข้อมูลสำคัญต้องรู้เกี่ยวกับ Covid-19 ในประเทศไทย”

Open Development Thailand (ODT)  ได้จัดทำแดชบอร์ดข้อมูลสำคัญต้องรู้เกี่ยวกับ COVID-19 ในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการภาครัฐ ข้อมูลทรัพยากรทั้งอุปกรณ์และสถานพยาบาลเพื่อรองรับการแพร่ระบาด มือกับโควิด-19 สายด่วน วิดีโอเพื่อการศึกษา และจำนวนผู้ติดเชื้อ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการรับมือกับโรคโควิด-19 

ไปยังหน้าข้อมูล >>