Open Development Mekong เสนอหน้าเพจใหม่ในหัวข้อ เป้าหมายที่ 14 – การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

เช่นเดียวกับ SDG อื่น ๆ ประเทศต่าง ๆ ควรใช้ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับบริบทของแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น LMC ทั้งหมดไม่ได้มีแนวชายฝั่ง: ประเทศลาวเป็นประเทศที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเล แต่รัฐบาลลาวได้ให้ความสำคัญกับแหล่งทรัพยากรทางทะเลไปจนถึงระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดและการจับสัตว์น้ำภายในประเทศ ซึ่งเป็นการรักษาเป้าหมายที่ 14.2, 14.4 และ 14.7 ที่เกี่ยวข้องกับประเทศ นอกจากนี้ประเทศอื่นเช่น กัมพูชายังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ nationalizing ในตัวชี้วัดของเป้าหมายที่ 14

ไปที่หน้าเพจของ ODM เป้าหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล