ข่าว

กว่าครึ่งของคนสูงอายุ ต้องการการดูแลจากครอบครัว ไม่ใช่รัฐ : นิด้าโพล

จากผลสำรวจทั่วประเทศที่จัดทำโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) เปิดเผลว่า ผู้สูงอายุไทยมากกว่าครึ่งเชื่อว่า ควรได้รับการดูแลจากสมาชิกในครอบครัวการสำรวจผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 1,310 คน ดำเนินการร่วมกับศูนย์วิจัยสังคมผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม เพื่อวันผู้สูงอายุแห่งชาติในวันที่ 13 เมษายนผลสำรวจพบว่า 53.05% ของผู้สูงอายุที่สำรวจ มีความเชื่อว่าสมาชิกในครอบครัวมีส่วนรับผิดชอบต่อสวัสดิการของพวกเขา ในขณะที่ 41.91% ระบุว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐในการดูแลรวมถึงบ้านพักคนชรา ส่วนที่เหลือร้อยละ 3.59 คิดว่าวัดและมูลนิธิเพื่อสังคมควรดูแล และร้อยละ 1.45 ระบุว่าความรับผิดชอบตกอยู่กับภาคเอกชนอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ความไม่แน่นอนสำหรับผู้สูงอายุ

ประชากรผู้สูงอายุของไทยเติบโตอย่างรวดเร็วประเทศนี้ถือว่าเป็นสังคม “ผู้สูงวัย” แล้ว ซึ่งหมายความว่าร้อยละ 10 ของประชากรมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา ประเทศกำลังเปลี่ยนเข้าสู่สังคม “ผู้สูงวัย” โดยผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนร้อยละ 20 ของประชากรในปีนี้วิถีไทยคาดว่าไทยจะกลายเป็นสังคม “ผู้สูงวัย” ในปี พ.ศ.2574 ซึ่งผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 28% ของประชากรอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

คลังเสนอมาตรการจูงใจสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ

กระทรวงการคลังกำลังพิจารณามาตรการจูงใจเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกในกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เนื่องจากประเทศไทยคาดว่าจะเป็น “สังคมสูงวัย” ภายในปี พ.ศ.2574นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สิ่งที่ต้องพิจารณาเช่น การเพิ่มเงินช่วยเหลือของรัฐให้กับกอช.และการขยายอายุสมาชิกสูงสุดเป็น 65 ปีจาก 60 ปี ตามที่กฎหมายกำหนดอ่านต่อ ...

วิชิต จันทนุสรณ์ศิริ

ครม.ขยายอายุผู้ประกันตน จาก 60 ปีเป็น 65 ปี

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติข้อเสนอในการขยายอายุผู้เข้าประกันตนอาชีพอิสระ จากไม่เกิน 60 ปี เป็นไม่เกิน 65 ปี เพื่อช่วยให้รัฐบาลสามารถรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ ภายใต้ระบบประกันสังคมดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า การตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่คนที่ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุระหว่าง 60 ถึง 65 ปีที่ยังทำงานอยู่จำนวนกว่า 4.36 ล้านคนอ่านต่อ ...

Chatrudee Theparat

มหาวิทยาลัยไทยต้องปรับตัวให้เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

ในวันศุกร์ที่ผ่านมา ในงานสัมมนาที่จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า มหาวิทยาลัยไทยจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถรับมือกับยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน (Digital Disruption) ได้งานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “The Smarter Future of Higher Education” ที่จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภัทร ดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยในอนาคตจะต้องกลายเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนทุกวัยอ่านต่อ ...

ดำรงเกียรติ มาลา

การลงทุนในเด็กและเยาวชน 'จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากสังคมผู้สูงอายุ'

ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนได้ให้คำมั่นที่จะปกป้องสิทธิเด็กในฐานะแสงอันส่องประกายทั่วภูมิภาค เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก (ซีอาร์ซี)โดยซีอาร์ซีเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับเด็กที่นำมาใช้ในปี พ.ศ.2532 สมาชิกอาเซียนทุกคนให้สัตยาบันซีอาร์ซีในปี พ.ศ.2538 จนถึงปัจจุบันมี 196 ประเทศที่ลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าวอ่านต่อ ...

ธนา บุญเลิศ

โครงการไฟเซอร์ รู้-เฒ่า-ทัน-สุขประสบความสำเร็จในการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

โปรแกรมสุขภาพเชิงรุกสามปีที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยที่มีอายุ 45 ปีขึ้น ปรับพฤติกรรมสุขภาพ และช่วยให้มั่นใจว่าประเทศจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ประกาศว่า “โครงการไฟเซอร์ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข” ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เข้าร่วมกว่าร้อยละ 90 ในกรุงเทพฯ และอุบลราชธานี พร้อมกับลดความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่ออ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

กรมอนามัยเร่งส่งเสริมการดูแลสุขภาพรับมือสังคมผู้สูงอายุ

ในขณะที่จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในวันจันทร์ที่ผ่านมา แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัยคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีพลเมืองอาวุโสมากกว่า 20.5 ล้านคนภายในปี 2583 ดังนั้นเธอจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนดำเนินการส่งเสริมการดูแลสุขภาพอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือกับความเจ็บป่วยที่เกิดตามอายุอ่านต่อ ...

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ

หากมีการสนับสนุน อายุจะเป็นเพียงตัวเลข

ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า ประเทศไทยต้องการสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้สูงอายุในการรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจอันเกิดจากสังคมสูงวัยอ่านต่อ ...

เพ็ญจันทร์ เจริญสุทธิพันธ์

วิธีในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับสังคมสูงวัย

เมื่อวานนี้ว่า ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจคาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น และประเทศจำเป็นที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน โดยการลดจำนวนบุคลากรทางทหารลงครึ่งหนึ่ง เพิ่มจำนวนแรงงานต่างชาติ และใช้ระบบอัตโนมัติในการผลิตมากขึ้น อ่านต่อ ...

วิชิต ใจตรง

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

sS2gs
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!