การพัฒนาสังคม

ผู้สูงอายุ

อายุเกษียณของไทยอาจเพิ่มขึ้น

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยอย่างจริงจังในการเพิ่มอายุเกษียณเกินกว่า 55 ปี เพื่อรองรับ “สังคมสูงวัย” และจัดการกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่องในประเทศ กระทรวงแรงงานมีความสนใจที่จะกำหนดอายุเกษียณใหม่ และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจส.อ.ท. อยู่ระหว่างจัดทำฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทย รวมทั้งผู้ทำงานอาวุโส เพื่อนำเสนอให้กระทรวงแรงงานออกแบบแผนการให้การดูแลผู้สูงอายุที่ดีขึ้นอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคม 'สังคมสูงวัยระดับสุดยอด' ภายในปี พ.ศ. 2579

กรมอนามัย คาดการณ์ว่า ประชากรไทยมากถึง 30% คาดว่าจะก้าวข้ามกำแพง “ผู้สูงอายุ” ภายในปี พ.ศ.2579 และจะอยู่ในรายชื่อประเทศที่เข้าสู่ ‘สังคมสูงวัยระดับสุดยอด’ (Super Aged Society) ในวันอังคาร นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย ได้ประกาศเนื่องในวันประชากรโลกองค์การสหประชาชาติซึ่งได้เลือกวันที่ 11 กรกฎาคมเป็นวันประชากรโลกของทุกปี เพื่อดึงความสนใจไปที่ความเร่งด่วนและความสำคัญของความกังวลด้านประชากรนพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” เมื่อ 2 ปีที่แล้ว และคาดว่าจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” ภายในปี พ.ศ.2579อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

กว่าครึ่งของคนสูงอายุ ต้องการการดูแลจากครอบครัว ไม่ใช่รัฐ : นิด้าโพล

จากผลสำรวจทั่วประเทศที่จัดทำโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) เปิดเผลว่า ผู้สูงอายุไทยมากกว่าครึ่งเชื่อว่า ควรได้รับการดูแลจากสมาชิกในครอบครัวการสำรวจผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 1,310 คน ดำเนินการร่วมกับศูนย์วิจัยสังคมผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม เพื่อวันผู้สูงอายุแห่งชาติในวันที่ 13 เมษายนผลสำรวจพบว่า 53.05% ของผู้สูงอายุที่สำรวจ มีความเชื่อว่าสมาชิกในครอบครัวมีส่วนรับผิดชอบต่อสวัสดิการของพวกเขา ในขณะที่ 41.91% ระบุว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐในการดูแลรวมถึงบ้านพักคนชรา ส่วนที่เหลือร้อยละ 3.59 คิดว่าวัดและมูลนิธิเพื่อสังคมควรดูแล และร้อยละ 1.45 ระบุว่าความรับผิดชอบตกอยู่กับภาคเอกชนอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ความไม่แน่นอนสำหรับผู้สูงอายุ

ประชากรผู้สูงอายุของไทยเติบโตอย่างรวดเร็วประเทศนี้ถือว่าเป็นสังคม “ผู้สูงวัย” แล้ว ซึ่งหมายความว่าร้อยละ 10 ของประชากรมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา ประเทศกำลังเปลี่ยนเข้าสู่สังคม “ผู้สูงวัย” โดยผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนร้อยละ 20 ของประชากรในปีนี้วิถีไทยคาดว่าไทยจะกลายเป็นสังคม “ผู้สูงวัย” ในปี พ.ศ.2574 ซึ่งผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 28% ของประชากรอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ 'เพิ่มขึ้น'

ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเผยผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตาย หลังคับแค้น–รู้สึกไร้ค่าโดยพญ.สิรินทร กล่าวว่า “ผู้สูงอายุมีอัตราการฆ่าตัวตายที่สูง เนื่องจากพวกเขามีชีวิตอยู่นานพอที่จะแน่วแน่ในความตั้งใจมากขึ้น พวกเขาจะใช้วิธีต่างๆเช่นการจมน้ำ การแขวนคอหรือปืนที่จะรับประกันผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้”อ่านต่อ ...

เพ็ญจันทร์ เจริญสุทธิพันธ์

คลังเสนอมาตรการจูงใจสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ

กระทรวงการคลังกำลังพิจารณามาตรการจูงใจเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกในกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เนื่องจากประเทศไทยคาดว่าจะเป็น “สังคมสูงวัย” ภายในปี พ.ศ.2574นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สิ่งที่ต้องพิจารณาเช่น การเพิ่มเงินช่วยเหลือของรัฐให้กับกอช.และการขยายอายุสมาชิกสูงสุดเป็น 65 ปีจาก 60 ปี ตามที่กฎหมายกำหนดอ่านต่อ ...

วิชิต จันทนุสรณ์ศิริ

รัฐบาลเร่งส่งเสริมการออมรับสังคมสูงวัย

รัฐบาลได้รับคำแนะนำให้ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) กล่าวว่าทางสภาฯ เตรียมเสนอให้รัฐบาลปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเพิ่มการออม ซึ่งจะสร้างความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น และลดภาระทางการเงินของรัฐบาลในระยะยาวอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

พร้อมชำระเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้บรรเทาความกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ โดยกล่าวว่า สามารถเคลื่อนย้ายเงินจากโครงการอื่น ๆ เพื่อชำระเงินได้นาย ประยูร รัตน เสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยืนยันว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วและการชำระเงินซึ่งโดยปกติจะทำในวันที่ 10 ของทุกเดือน จะทำได้ภายในวันที่ 22 กันยายนหรือเร็วกว่านั้นอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

นี่ไม่ใช่เวลาที่จะละเลยคนรุ่นเก่าของเรา

ผู้สูงอายุกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมายในสังคมต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังดำเนินอยู่ ความท้าทายดังกล่าวนั้นได้ยิ่งทวีความน่ากลัวมากกว่าเดิมในทั่วโลกไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงอันตรายต่อผู้ที่มีเงื่อนไขพื้นฐานตั้งแต่โรคเบาหวาน และโรคหอบหืดไปจนถึงโรคหัวใจจนถึงมะเร็ง โดยสังเกตุได้จากจำนวนผู้เสียชีวิตในผู้สูงอายุอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

กองทุนการออมแห่งชาติ ร้องรัฐบาลแก้ไขกฎหมายเพื่อดึงดูดสมาชิก

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งเป็นกองทุนการออมเพื่อบำนาญโดยสมัครใจ มีแผนที่จะขอความเห็นชอบจากรัฐบาลในการแก้ไขกฎหมายเพื่อจัดหาสิทธิพิเศษและเพิ่มการมีส่วนร่วมของรัฐในการดึงดูดสมาชิกมากขึ้นนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการกองทุน กล่าวว่า ทาง กอช. ควรเสนอสิ่งจูงใจพิเศษ เช่น การประกันกลุ่มให้กับสมาชิก เพราะขณะนี้สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญหลังเกษียณและคนไทยจำนวนมากไม่คุ้นเคยกับการออมระยะยาวเพื่อการเกษียณอ่านต่อ ...

วิชิต จันทนุสรณ์ศิริ

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

dykrx
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!