#SEAYOUTOMORROW: อนาคตของมหาสมุทร

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการกำจัดขยะทะเลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ.2570 โดยใช้หลักการเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนปี พ.ศ.2562 นี้ ซึ่งไทยถูกจัดอันดับที่ 6 ของประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดในโลก

อ่านต่อ…