สัญญาเช่าที่ราชพัสดุ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เห็นชอบแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้อนุมัติแผนพัฒนาโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) สำหรับปี พ.ศ.2566-2570 เพื่อดึงดูดรายได้เฉลี่ย 100,000 ล้านบาท (2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ต่อปีคณะกรรมการฯ ยังได้อนุมัติโครงการเสนอวีซ่าอายุ 10 ปีแก่นักลงทุนในธุรกิจเป้าหมายในภูมิภาคอุตสาหกรรมตะวันออกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยคาดว่าโครงการนี้จะเริ่มในปีหน้านายภูมิธรรม เวชยชัย องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แผนดังกล่าวชี้ให้เห็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ประการ เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและบริการในอนาคต ปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการปรับตัวให้เข้ากับ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาเมืองที่ทันสมัย น่าอยู่ และเป็นมิตรกับอาชีพ และการเชื่อมโยงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนเข้ากับการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนอ่านต่อ ...

EECi พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมระดับชาติ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำกับดูแลความคืบหน้าของโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ซึ่งคณะกรรมการเฉพาะกิจ นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ EECi ซึ่งการเยือนครั้งนี้ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ได้พบกับคณะกรรมการที่สำนักงานใหญ่ EECi ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเขาวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมีศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  และศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การต้อนรับอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

การเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 'กุญแจสู่การลงทุนที่ปลอดภัย'

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) เรียกร้องให้รัฐบาลชุดต่อไปเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนซึ่งรวมถึงการฟื้นฟูโครงการท่าเรือระนองและการเปิดเส้นทางการค้าไปยังอินเดีย เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลในภูมิภาคนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวว่า ความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจ เช่น จีนและสหรัฐอเมริกา ตลอดจนสงครามในยุโรประหว่างรัสเซียและยูเครน ตลอดจนความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ต่าง ๆ ทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะเวียดนาม อินโดนีเซีย และไทยอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

อีอีซีทบทวนแผนแม่บทฯ ก่อนขอความเห็นชอบจากรัฐบาลชุดใหม่

นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนแผนแม่บทระยะ 5 ปีของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ก่อนรวบรวมข้อเสนอแนะและนำเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่เพื่อพิจารณา แผนสำหรับปี พ.ศ.2566-2560 เน้นความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน การสร้างห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาค การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ และการสร้างรายได้เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังเน้นถึงความจำเป็นในการแก้ไขกฎหมายหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นในจังหวัดเขต EEC แม้จะมีโรคระบาด

ตามรายงานของสำนักบริหารยุทธศาสตร์ คณะกรรมการนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เปิดเผยว่า การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ส่งผลให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อปี แม้ในช่วงที่เกิดโรคระบาด รายงานสำรวจรายได้ครัวเรือนใน 3 จังหวัดใน EEC ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ระหว่างปี พ.ศ.2562-2564 และพบว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 2,605 บาทต่อปีในช่วง 3 ปีใน 3 จังหวัด โดยเพิ่มขึ้นสูงสุดในจังหวัดระยองที่ 7.7% ต่อปี รองลงมาคือชลบุรี (6.2%) และฉะเชิงเทรา (0.7%)อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

อมตะผนึกกำลังบี.กริม ร่วมพัฒนาเมืองใน EEC

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ “อมตะ ยูโรเปี้ยน สมาร์ท ซิตี้” (AMATA European Smart City) รองรับบริษัทยุโรปที่ลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor; EEC)อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

การลงทุนในอีอีซีเข้มข้นขึ้น

รัฐบาลกำลังร่วมมือกับสถานทูตมากกว่า 10 แห่งเพื่อกระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมุ่งเน้นที่ธุรกิจเทคโนโลยีสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเอกอัครราชทูตจากประเทศต่าง ๆ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ ตลอดจนผู้บริหารจากหอการค้าต่างประเทศเข้าร่วมสัมมนาเมื่อวานนี้ในหัวข้อ “การบรรยายสรุปและการเจรจาระดับสูงเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นเจ้าภาพร่วมกับสภาการทูตอ่านต่อ ...

ลมลเพ็ชร อภิสิทธิ์นิรันดร์

โครงการเมืองอัจฉริยะ EEC ตั้งเป้าแตะ 1 แสนล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระบุว่า การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในสามจังหวัดของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คาดว่าจะสามารถดึงเงินได้มากถึง 1 แสนล้านบาทในช่วง 5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะช่วยยกระดับการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BoI) ได้อนุมัติแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะแล้ว 3 แผน ได้แก่ ที่วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรีอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

การลงทุนใน EEC คาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยโตร้อยละ 5

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวในงานสัมมนาเสมือนจริง “EEC Future: Private Investment in Infrastructure” ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยระบุว่าโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) คาดว่าจะดึงดูดการลงทุน 3-4 แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศบรรลุเป้าหมายการเติบโตร้อยละ 5อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

กระทรวงแรงงานเดินหน้าสร้างงานเพิ่มในอีอีซี

กระทรวงแรงงานเร่งสร้างงานเกือบ 400,000 ตำแหน่งในพื้นที่ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19การดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ระบุว่า การว่างงานในประเทศเพิ่มขึ้นจากวิกฤตโควิด-19อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

KKwHM
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!