การประชุมหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

ในฐานะการเตรียมความพร้อมระดับภูมิภาคและครบวงจรสำหรับประชุมการเมืองระดับสูงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (HLPF) ที่คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council : ECOSOC) เป็นเจ้าภาพ การประชุมจะจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่นครนิวยอร์กในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 โดยการประชุมหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย-แปซิฟิกจะประกอบด้วย

ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ หน่วยงานระหว่างประเทศ กลุ่มต่างๆ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

ที่ให้ความสำคัญกับมุมมองของภูมิภาคและอนุภูมิภาคในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองระดับสูงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ.2561 ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน” สำหรับการประชุมจะเป็นการทบทวนกลุ่มเป้าหมายในเชิงลึกของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองระดับสูง ได้แก่ เป้าหมายที่ 6 (การจัดการน้ำและสุขาภิบาล) เป้าหมายที่ 7  (พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้) เป้าหมายที่ 11 (เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน) เป้าหมายที่ 12 (แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน) เป้าหมายที่ 15 (การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก) และเป้าหมายที่ 17 (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) รวมถึงการเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอื่นๆ การประชุมสนับสนุนการนำเสนอผลการทบทวนระดับนานาชาติและจะประเมินความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนนำทางสู่เป้าหมายในระดับภูมิภาคสำหรับวาระการประชุมหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย-แปซิฟิกที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ.2573

กิจกรรมที่จะจัดขึ้นก่อนเวทีประชาสังคม คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการในการเสริมสร้างขีดความสามารถสำหรับประเทศที่ส่งรายงานอาสาสมัครแห่งชาติให้กับประชุมการเมืองระดับสูงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกิจกรรมอื่น ๆ

อีเมล์ติดต่อ: escap-apfsd@un.org

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารและรายงานการประชุมได้ ที่นี่