ข้อมุลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่นำเสนอในแผนที่ด้านล่างนี้ ได้มาจากงานวิจัยของภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่ทำงานและพำนักในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ยังถือว่าไม่สมบูรณ์ คุณสามารถเลือกดูชั้นของข้อมูลนี้และเปรียบเทียบกับชั้นข้อมูลด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ได้มาจาก ADB หรือเลือกเข้าถึงข้อมูลชุดอื่นของประเทศไทยได้จากหน้าแผนที่ นอกจากนี้ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมหัวข้อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ​ และหน้ากฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

คำอธิบายสัญลักษณ์


เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประเทศไทย

ข้อมูลชุดนี้รวบรวมขึ้น ด้วยความร่วมมือของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

License: CC-BY-SA-4.0

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ประเทศไทย

SEZ and CBEZ including attributes (name, type, country and code).

ทางรถไฟเชื่อมต่อของไทย

Polygons of known existing, planned and potential railway links of Thailand.

ระเบียงเศรษฐกิจประเทศไทย

ถนนระหว่างพรมแดนเป็นการประกาศระเบียงการขนส่งของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่มีในปัจจุบัน วางแผนแล้ว และในอนาคต​

 

  • Total เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ listed: 10
Map ID
ชื่อเขต SEZ
จังหวัด
จำนวนอำเภอและตำบล
พื้นที่ (ตร.กม.)
ระยะดำเนินงาน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (USD/ปี)
เงินลงทุน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ 18 ก.ค. 2561)
เงินลงทุน (ล้านบาท ณ 18 ก.ค. 2561)
เป้าหมายการก่อสร้าง
สำนักงานติดต่อ
ที่อยู่
อ้างอิง
1
เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
ตาก
14 ตําบล ใน 3 อําเภอ
1,419
ระยะที่ 1
$2,589
$114.74
3,817.30
2562: ทางเลี่ยงเมืองแม่สอดและสะพานข้ามแม่น้ำเมย 2 / ทางหลวงหมายเลข 12 (ตาก-แม่สอด ตอน 1, 2 และ 3 ก่อสร้างแล้วเสร็จ และตอน 4 อยู่ระหว่างก่อสร้าง) 2563: นิคมอุตสาหกรรมตาก (แม่สอด) / ด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 (อยู่ระหว่างปรับแบบ) / ท่าอากาศยานแม่สอด
สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ชั้น 4 ถนนสายเอเชีย (แม่สอด-ริมเมย) เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โทรศัพท์ 055 532 263 โทรสาร 055 532 263 อีเมล: tak-sez@moi.go.th
2
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
สระแก้ว
14 ตําบล ใน 2 อําเภอ
332
ระยะที่ 1
$1,769
$39.54
1,315.60
2561: นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว (ระยะที่ 1 ก่อสร้างแล้วเสร็จ และ อยู่ระหว่างก่อสร้างระยะที่ 2) / ทางรถไฟช่วงชุมทางแก่งคอยคลองสิบเก้า-สุดสะพานคลองลึก รวมสะพานข้ามคลองลึก(ฝั่งไทยก่อสร้างแล้วเสร็จ ส่วนฝั่งกัมพูชาต้องก่อสร้างอีก 1 กม.) 2562: ทางหลวงอรัญประเทศ-ชายแดนไทย(บ.หนองเอี่ยน)/ และด่านศุลกากรอรัญประเทศ (บ.หนองเอี่ยน)
สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037 425 353 โทรสาร 037 425 353 อีเมล: sakaeo-sez@moi.go.th
3
เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด
ตราด
3 ตําบล ใน 1 อําเภอ
50.20
ระยะที่ 1
$4,334
$8.40
279.60
2561: ถนน 4 ช่องจราจรเข้าท่าเทียบเรือ 2562: ทางหลวงหมายเลข 3 ตราด–หาดเล็ก (ตอน 2-4)
สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทรศัพท์ 039 511 282 โทรสาร 039 511 282 อีเมล: trat-sez@moi.go.th
4
เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
มุกดาหาร
11 ตําบล ใน 3 อําเภอ
578.50
ระยะที่ 1
$1,799
$24.99
831.50
2561: สิ่งอำนวยความสะดวกด่านศุลกากรมุกดาหาร 2562: ทางหลวงหมายเลข 12 กาฬสินธุ์–บ.นาไคร้-คาชะอี/ ทางหลวง 212 หว้านใหญ่-ธาตุพนม
สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ 042 614 777 โทรสาร 042 614 777 อีเมล: mukdahan-sez@moi.go.th
5
เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
สงขลา
4 ตําบล ใน 1 อําเภอ
552.30
ระยะที่ 1
$4,482
$52.58
1,749.50
2562: ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ / นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (สะเดา)
สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 165 ถนนกาญจนวนิช ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074 211 253 โทรสาร 074 211 904 อีเมล: songkhla-sez@moi.go.th
6
เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
หนองคาย
13 ตําบล ใน 2 อําเภอ
473.67
ระยะที่ 2
$2,294
$9.07
301.80
2560: ทางหลวง 212 อ.โพนพิสัย-บึงกาฬ ตอน 1 (แล้วเสร็จ) 2561: ด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ
สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ 042 990 462 โทรสาร 042 990 462 อีเมล: nongkhai-sez@moi.go.th
7
เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
นครพนม
13 ตําบล ใน 2 อําเภอ
794.79
ระยะที่ 2
$1,950
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
2561: ด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ 2562: ทางหลวง 212 (นครพนม-ท่าอุเทน) 2563: ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
เชิงสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 042 532 888-90, 094 546 4946, 085 007 6990 โทรสาร 042 532 888-90 อีเมล: nakhonphanom-sez@moi.go.th
8
เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
เชียงราย
21 ตําบล ใน 3 อําเภอ
1,523.63
ระยะที่ 2
$2,389
$3.73
124.10
2561: ทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก / ทางหลวงหมายเลข 1290 อ.เชียงแสน-อ.เชียงของ ตอน 3 / และสิ่งอำนวยความสะดวกด่านศุลกากรแม่สาย 2562: ด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่
สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053 150 181 โทรสาร 053 150 181 อีเมล: chiangrai-sez@moi.go.th
9
เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
2 ตําบล ใน 1 อําเภอ
260.79
ระยะที่ 2
$3,104
$19.22
639.60
2560: ทางหลวงหมายเลข 367 ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี (แล้วเสร็จ) 2562: ด่านศุลกากรพุน้ำร้อน / มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี
สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 512 399 โทรสาร 034 512 208 อีเมล: kanchanaburi-sez@moi.go.th
10
เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
นราธิวาส
5 ตําบล ใน 5 อําเภอ
235.17
ระยะที่ 2
$1,604
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
2561: ปรับปรุงด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก (แล้วเสร็จ) / ขยายด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ระยะ 3 2563: นิคมอุตสาหกรรมนราธิวาส
สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 37 ศูนย์ราชการ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 073 532 026 โทรสาร 073 532 024 อีเมล: narathiwat-sez@moi.go.th