เปิดตัวแพลทฟอร์ม ARTNET ด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เครือข่ายงานอบรมและวิจัยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ( The Asia-Pacific Research and Training Network-ARTNET) เพื่อนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science, Technology and Innovation – STI) คือ ชุมชนความรู้ที่เน้นนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ARTNET on STI เป็นพื้นที่สำหรับแบ่งปันผลงานวิจัยทางวิชาการและที่มีผลเชิงนโยบาย สะท้อนนโยบายด้าน STI ในปัจจุบัน และสนับสนุนการวิจัยในประเทศกำลังพัฒนาเพื่อจัดทำเป็นนโยบาย STI ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เยี่ยมชมเว็บไซต์..