ชุดหลักสูตรอบรมทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล

ความรอบรู้ด้านข้อมูล (Data Literacy) เป็นทักษะในการอ่าน ทำความเข้าใจข้อมูล ทำงานกับข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลเป็นหลักฐานสนับสนุน ในสังคมดิจิทัลปัจจุบัน ความรอบรู้ด้านข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานและบุคคลที่ต้องรู้เ่ท่าทันและมีทักษะใช้ข้อมูลให้เป็น โดยใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (เช่น ทางคณิตศาสตร์และสถิติ) ในการอ่านและเข้าใจข้อมูล ดังนั้น ด้วยทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูลจะสามารถนำเสนอเรื่องราวที่อิงหลักฐานเชิงลึกได้มากขึ้น

East-West Management Institute – Open Development Initiative (EWMI-ODI) ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ดำเนินงานพัฒนาส่งเสริมข้อมูลเปิดในอนุภูมิภาคลุ่มนำ้โขง ได้เปิดอบรม ‘ชุดหลักสูตรอบรมทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล (A series of Data Literacy Training)’ ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล ได้เรียนรู้ทักษะ สร้างความเข้าใจ และเลือกใช้งานด้านข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมายในปัจจุบัน อีกทั้งสามารถนำเสนอเรื่องราวพร้อมหลักฐานข้อมูลเชิงลึกสู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรอบรมนี้มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพของชุมชนเพื่อนำไปสู่ธรรมาภิบาลป่าไม้ โดยยินดีเปิดรับผู้สนใจจากภาคประชาสังคม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง และสื่อสารมวลชนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมชุดหลักสูตรทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูล (A series of Data Literacy Training) ซึ่งหลักสูตรอยู่ภายใต้โครงการ ‘Voices for Mekong Forests (V4MF)’ ที่สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป (European Union)

ผู้เข้ารับการอบรมจำเป็นต้องเข้าร่วมให้ครบทั้งหลักสูตร (ระยะเวลา 3 ครั้ง ครั้งละ 1 สัปดาห์ในแต่ละเดือน

ครั้งที่ 1 (หัวข้อ 1 และ 2) : 3-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ครั้งที่ 2 (หัวข้อ 3 และ 4) : 9-13 มีนาคม พ.ศ.2563
ครั้งที่ 3 (หัวข้อ 5 และ 6) : 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เนื้อหาหลักสูตร
หัวข้อ 1: นำเสนอเรื่องเล่าจากหลักฐาน ​ 
หัวข้อ 2: ค้นหา รวบรวมข้อมูล และจัดทำรูปแบบข้อมูลที่​เหมาะสม
หัวข้อ 3: เข้าใจข้อมูล ​
หัวข้อ 4: การสร้างภาพจากข้อมูล  
หัวข้อ 5: คิดอย่างนักข่าวที่ใช้ข้อมูลเป็น  
หัวข้อ 6: สิทธิข้อมูลดิจิทัลและความปลอดภัยของข้อมูล 

ไม่มีค่าสมัครหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ผู้ที่สมัครและได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมตามหลักสูตร ได้แก่ ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าที่พักและค่าอาหาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามระเบียบของ RECOFTC)

ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งอีเมล์มาที่ คุณกัญจน์สุรีย์ ยิ้มสาลี (kunsuree.yimsaree@recoftc.org) โทร. 092 404 9395 ภายในเที่ยงคืนของวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม…