สถานการณ์รัฐประชาธิปไตยในเอเชีย

เอเชียมีบทบาทมากขึ้นในการผลักดันประชาธิปไตย แต่ก็ยังมีบางประเทศที่หนทางยังอีกไกล
รายงาน Economic Intelligence Unit เกี่ยวกับดัชนีการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพื้นฐานอยู่บน 5 ประเด็น ได้แก่ กระบวนการเลือกตั้งและพหุนิยม เสรีภาพ; การทำงานของรัฐบาล การมีส่วนร่วมทางการเมือง และวัฒนธรรมทางการเมือง บนพื้นฐานของตัวชี้วัดเหล่านี้ได้จัดคะแนนเป็น 10 ระดับ ในการจัดอันดับประเทศ และแบ่งเกณฑ์บนพื้นฐานของคะแนนเป็น ‘ประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ’, ‘ระบอบประชาธิปไตยที่ขาดดุล’, ‘ระบอบการปกครองไฮบริด’ และ ‘ระบอบเผด็จการ’

อ่านต่อ…