รัฐบาลใหม่ของประเทศไทยควรดำเนินการพัฒนาสิทธิแรงงานข้ามชาติ

แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จากข้อมูลของสหประชาชาติ ประมาณการแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยอยู่ที่ 4.9 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยประมาณอยู่ที่ร้อยละ 4.3 ถึง 6.6  ซึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากแรงงานของพวกเขา แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มาจากประเทศที่ค่อนข้างยากจนในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกัมพูชา พม่า และลาว

อ่านต่อ…

Zachary Frye