งานสัมมนาผลประโยชน์จาก EEC ต่อประชาชนชาวไทย

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และภาคเอกชนได้จัดสัมมนาเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยในแผนพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)

อ่านต่อ…

Nuppol Suvansombut