ครม. เห็ยชอบแก้กฎหมายลดดอกเบี้ยปรับผิดสัญญาเงินกู้ – ชำระหนี้ [วิดีโอ]

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการผ่อนปรนกฎหมายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกฎหมายนี้ใช้มาแล้วกว่า 95 ปี โดยลดอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดสัญญาเงินกู้และกรณีผิดนัดชำระหนี้ เพื่อทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงประโยชน์ของกฎหมายและมีโอกาสชำระหนี้ได้มากขึ้น

ดูต่อ…