ธนาคารอาหารในทะเล

การประมงถือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในแถบทะเลจีนใต้ และอ่าวไทย อุตสาหกรรมนี้นับเป็นเสาหลักของผู้คนจำนวนมากในภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 10% ของการผลิตประมงทั่วโลกในทุกปี

แต่ความสำเร็จของภูมิภาคในฐานะผู้ส่งออกอาหารทะเลมาพร้อมกับความสูญเสีย ได้แก่ การหายไปของปลาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมเสียหาย รวมถึงความมั่นคงด้านอาหาร และโอกาสในการทำมาหากินของชุมชนท้องถิ่น

ที่ลดลง

อ่านต่อ…