การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคครั้งที่ 9 เรื่องการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการในเมืองในเอเชีย: The Urban Nexus

การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมถึงแนวทางการบริโภค การผลิตที่ไม่ยั่งยืน และเศรษฐกิจขูดรีดทรัพยากร (Extractive economy) ที่กำลังทวีความรุนแรงและความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากร และการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศบริการ (Ecosystems services) ทรัพยากรทั้งหมด พลังงาน น้ำ และอาหาร / ที่ดิน คือสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่พวกเขายังมีความเสี่ยงมากที่สุดต่อความต้องการในอนาคต

วันที่: 22 ถึง 23 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพ

เพิ่มเติม…