การประชุมสัมมนานานาชาติเรื่อง อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนานานาชาติเรื่อง “อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (5th Green Industry Conference: Green Industry for Sustainable Development)” หรือ GIC5 จัดโดยองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) และกระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ (UNCC) ถนนราชดำเนินนอก

ท่านที่สนใจ โปรดลงทะเบียนออนไลน์ได้ https://www.unido.org/5th-green-industry-conference-sustainable-development ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561

ผู้จัดการประชุมสัมมนายินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน ทั้ง ภาครัฐ ภาคธุรกิจรายใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดเล็ก สถาบันวิชาการและมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม

สำหรับหน่วยงาน องค์กร สถาบัน และบริษัทที่สนใจร่วมเปิดบู้ทนิทรรศการแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในงานประชุมสัมมนาครั้งนี้ กรุณาติดต่อนางสาว อำไพ หรคุณารักษ์ ผู้ประสานงานการประชุมสัมมนา GIC5 ทางอีเมล์ a.harakunarak@unido.org หรือโทร 085 864 9421

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนิทรรศการ GIC5 ครั้งนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ