รมต.อนุมัติแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำในการรับมือกับปัญหาหลายด้าน

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยแผนแม่บทดังกล่าวมีจุดประสงค์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดมากขึ้น การขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทาน และพื้นที่ภายใต้การชลประทาน รวมถึงการป้องกันน้ำท่วม และภัยแล้งในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น