การจัดทำแผนการจัดการน้ำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

การประชุมของคณะอนุกรรมาธิการยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริหารทรัพยากรน้ำที่จัดขึ้นครั้งแรก ได้จัดทำแผนจัดการน้ำของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่กำหนดไว้โดยฝ่ายบริหารชุดปัจจุบัน

อ่านต่อ…

ธรรมารัตน์ ธาดาพรหม