ประเทศไทยแสวงหาความเท่าเทียมทางเพศในหน่วยงานของรัฐ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (MSDHS) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานความเสมอภาคทางเพศ เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรตัวอย่างที่ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเสมอภาคหญิงชายกล่าวว่า ทางกระทรวงฯมีพันธกิจในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศในหน่วยงานของรัฐและได้ทำงานผ่านภารกิจหลายด้านเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันของชายและหญิง

อ่านต่อ…