ระบบสุขภาพของไทยติดอันดับโลก

รายงานสุขภาพไทยปี พ.ศ.2563 แสดงให้เห็นว่าระบบการดูแลสุขภาพของประเทศไทยติดหนึ่งในประเทศชั้นนำทั้งในภูมิภาคเอเชียและโลก อีกทั้งยังได้รับยกย่องว่าเป็น 1 ใน 13 ประเทศที่มีความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดมากที่สุด

โดยรายงานดังกล่าวจัดทำโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อ่านต่อ…