การเปลี่ยนแปลงด้านบทบาท เศรษฐกิจ และค่าครองชีพที่สูงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีอัตราการเกิดที่ลดลง

ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น เศรษฐกิจ และบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้หญิงในสังคมเป็นสาเหตุที่ทำให้อัตราการเกิดของประเทศไทยลดลง

ปัจจุบันในประเทศไทยมีทารกเกิดใหม่น้อยกว่า 600,000 คนต่อปี จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) และธนาคารโลกอัตราการเจริญพันธุ์รวมทั่วโลก (TFR) เฉลี่ยอยู่ที่ 2.1 ในประเทศไทยค่าเฉลี่ย TFR อยู่ที่ 1.51 เท่านั้น

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น