RCEP เริ่มต้น ทำให้ SMEs กลั้นหายใจ

หลังจากไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนแล้วคาดว่าข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) จะมีผลบังคับใช้ในวันนี้

โดยข้อตกลงดังกล่าวได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 15 พ.ย. พ.ศ.2564 โดย10 ประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมกับพันธมิตรข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน (FTA) ห้าราย ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยหกคนของอาเซียนและสามประเทศนอกอาเซียน ให้สัตยาบันในข้อตกลง

อ่านต่อ…

ผุสดี อรุณมาศ