ภูเก็ต ‘มีสมาร์ท’ สำหรับเทคโนโลยีขั้นสูง

มีการจัดตั้งอุปกรณ์ดิจิตอลและจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยปลัดจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ได้เรียกประชุมในวันพฤหัสบดี (29 มีนาคม) ซึ่งหน่วยงานของรัฐ คือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) และสำนักงานเศรษฐกิจดิจิตอล ได้ประเมินความคืบหน้า เนื่องจากได้ยินเกี่ยวกับความคืบหน้าในโครงการภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ งบประมาณ 386 ล้านบาทที่กระทรวงเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลมอบให้ 

อ่านต่อ…

อชัถยา ชื่นนิรันดร์