ความแห้งแล้งในแม่น้ำโขงเผยถึงความจำเป็นด้านความร่วมมือทางน้ำระดับภูมิภาค

ความแห้งแล้งอย่างรุนแรงที่เกษตรกรและชาวประมงในลุ่มแม่น้ำโขงต้องเผชิญในปัจจุบัน คือ ภัยพิบัติที่เปิดเผยให้เห็นหลายสิ่งที่เขื่อนขนาดใหญ่ซึ่งตอนนี้ได้ควบคุมระดับน้ำในแม่น้ำมากขึ้น พร้อมแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดด้านการร่วมมือกันระหว่างประเทศในการแบ่งปันทรัพยากรน้ำอันมีค่าในเวลาที่ขาดแคลน และสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงโอกาสในอนาคตที่ไม่แน่นอนมากขึ้น ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งต้องทำอะไรบ้างอย่างทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

อ่านต่อ…