แรงงานรายได้ต่ำแม้มีหนี้สิน แต่ยังคงมั่นใจต่อความมั่นคงในการทำงาน

แรงงานส่วนใหญ่ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาทต่างมีภาระหนี้สิน แต่หลายคนยังคงมั่นใจต่อความมั่นคงในการทำงานตามการสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดูต่อ…