รายงานสถานการณ์น้ำโดย GISTDA

GISTDA ได้รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์แหล่งน้ำขนาดเล็ก และพื้นที่เพาะปลูก โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เบื้องต้น สำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำ

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา GISTDA ได้ทำการวิเคราะห์บ่อน้ำระดับพื้นผิวขนาดเล็กไม่เกิน 0.32 เฮกตาร์ จำนวน 141,022 แห่ง พร้อมพบว่า 3 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี พิจิตรและพิษณุโลกนั้นมีปริมาณกักเก็บน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30

อ่านต่อ…

ธนกร เสงี่ยม