คณะรัฐมนตรีอนุมัติการให้ความช่วยเหลือหนี้ใหม่แก่เกษตรกร

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นแนวทางล่าสุดในการช่วยเหลือภาคการเกษตร

อ่านต่อ…

Chatrudee Theparat