คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร

คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการประชาราษฎร์เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรโดยการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนและอุปกรณ์

นายคำยืน วงศ์ชาลี ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการเพื่อช่วยเกษตรกรและสถาบันการเลี้ยงสัตว์ลดต้นทุนการผลิต ภายใต้รูปแบบความร่วมมือประชารัฐ โดยการให้สินเชื่อพิเศษและปุ๋ยผ่านสถาบันการเกษตร

อ่านต่อ…

ธนกร เสงี่ยม