หลายหน่วยงานเสนอโครงการเพื่อขจัดความยากจน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนในประเทศไทย

อ่านต่อ…

จิรพรรณ บุญหนุน