งานเสวนาสาธารณะในประเด็นด้านที่ดินและสิทธิอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แรงหนุนจำนวนมาก รวมถึงการซื้อที่ดินข้ามชาตินักลงทุนในประเทศ ผู้อพยพ ความพยายามในการอนุรักษ์ และนโยบายของรัฐบาล ได้มารวมตัวกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างแรงกดดันทางการค้าบนที่ดินทั่วโลก และส่งเสริมสินค้าได้เร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงของไร่นา ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในชนบท รวมถึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหาร และความสัมพันธ์ทางสังคม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะคล้ายคลึงกับภูมิภาคอื่นที่การค้าที่ดิน และการเกษตรมีผลกระทบอย่างมากต่อสิทธิด้านอาหาร และที่ดิน

โครงการเริ่มวันที่ 22 กรกฎาคม เวลา 6.00 – 7.30 น

สถานที่ : ชั้น 6 อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60ปี) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูล / สำรองที่นั่งติดต่อ southeastasiajunction@gmail.com (โทรศัพท์ / wa: +66970024140)

เพิ่มเติม…