My Better Country Hackathon #2 : Korat Move On

สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ เชิญชวนผู้ที่สนใจ มาร่วมกันสร้างนวัตกรรมในการสร้างความสุข และความปลอดภัยให้กลับคืนสู่บ้านเอง กับกิจกรรม My Better Country Hackathon #2 : Korat Move On ซึ่งผู้เข้าร่วมเป็นคนรุ่นใหม่ จากนักศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ มาระดมความคิดเห็น ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล และพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ ซึ่งต้นแบบที่ได้ จะนำไปใช้ในการพัฒนางานบริการภาครัฐให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น

ในวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 – 16:30 น. (เลื่อนกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัส-2019)

ณ จังหวัดนครรราชสีมา 

รายละเอียดเพิ่มเติม…