แผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหม่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สกอ.) ได้ร่างแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรียบร้อยแล้ว

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร กล่าวว่า สกอ. ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่างแผนฯฉบับใหม่ พร้อมเสริมว่า แผนเดิม ซึ่งครอบคลุมช่วงปี พ.ศ.2560-2565 ได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้น คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบในการดำเนินนโยบายในการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเกษตรได้รับมอบหมายให้ร่างแผนใหม่ฉบับนี้

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น