ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันปี 2561 ไทยคะแนนหล่นมาที่ 36 อันดับร่วงอยู่ที่ 99

ประเทศไทยถูกลดคะแนนเหลือ 36 คะแนน ซึ่งอันดับลดลงหนึ่งอันดับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาตามดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันปี 2561 ขององค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยดัชนีมีค่าในช่วงตั้งแต่ 100 (โปร่งใสมาก) ถึง 0 (คอร์รัปชันมาก)

อ่านต่อ…